12

ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Τομέας INDUSTRY
Industry Ranking 4
Previewsly Industry Ranking 2
Previews top # Ranking 10

ABOUT ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ

Το 2021 ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ επέστρεψε στην κερδοφορία, με τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας να ανέρχονται σε 15,3  εκατομμύρια ευρώ το πρώτο τρίμηνο του έτους. Κατά τη διάρκεια του 2020 ο Όμιλος εξασφάλισε την απρόσκοπτη και υψηλής ποιότητας εξυπηρέτηση των πελατών του και επιτάχυνε την πρόοδο για την επίτευξη των στόχων του σε θέματα ψηφιακού μετασχηματισμού και βιώσιμης ανάπτυξης. Παράλληλα, ο Όμιλος έθεσε νέους στόχους σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και διακυβέρνησης (ESG) για το 2025 και μετά, που υπογραμμίζουν τη διαρκή δέσμευσή του στη βιώσιμη ανάπτυξη. Συγκεκριμένα, ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ φιλοδοξεί να μειώσει τις εκπομπές CO2 κατά 35% έως το 2030 σε σχέση με τα επίπεδα του 1990 και να προσυπογράψει το όραμα της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και της Κλιματικής Φιλοδοξίας της Παγκόσμιας Ένωσης Τσιμέντου και Σκυροδέματος (GCCA) για την παροχή σκυροδέματος με ουδέτερο ανθρακικό αποτύπωμα έως το 2050.