20

ΟΜΙΛΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Τομέας RETAIL
Industry Ranking 1
Previewsly Industry Ranking 2
Previews top # Ranking 18

ABOUT ΟΜΙΛΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗ

Με ενοποιημένες πωλήσεις ύψους 408,2 εκατ. ευρώ και αύξηση 3,77% έκλεισε το 2021 για τον Όμιλο Σαράντη, ενώ τα κέρδη για την ίδια περίοδο διαμορφώθηκαν σε 40,29 εκατ. ευρώ από το 38,7 εκατ. το 2020. Για άλλη μια χρονιά το μεγαλύτερο μερίδιο αποτέλεσαν οι εξαγωγές, με το 65% επί του συνόλου των πωλήσεων. Ο Όμιλος Σαράντης προσάρμοσε εγκαίρως τις λειτουργικές του δαπάνες και τα έξοδα προώθησης ούτως ώστε να αντιμετωπίσει άμεσα τις αυξανόμενες πληθωριστικές πιέσεις, εφαρμόζοντας ένα στρατηγικό πλάνο που αντιστάθμισε