58

ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ Α.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Previews top # Ranking 70
Εισηγμένη στο ΧΑΑ NAI
Διευθύνων Σύμβουλος Κρητικός Άγγελος
Website http://www.kritikos-sm.gr/

ABOUT ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ Α.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 310,35
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 35,0
EBITDA (εκ. ευρώ) 9,70
EBITDA (%) 37,1
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) 34,93
Συνολικός δανεισμός (%) 29,12
Πάγια (εκ. ευρώ) 171,73