59

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Previews top # Ranking 61
Διευθύνων Σύμβουλος Γεράρδος Γεώργιος
Website https://www.plaisio.gr/

ABOUT ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 308,86
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 8,0
EBITDA (εκ. ευρώ) 9,46
EBITDA (%) -11,8
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) 11,27
Συνολικός δανεισμός (%) 12,88
Πάγια (εκ. ευρώ) 153,65