8

ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Previews top # Ranking 15
Εισηγμένη στο ΧΑΑ NAI
Διευθύνων Σύμβουλος Γιάννης Αληγιζάκης
Website https://www.elin.gr/

ABOUT ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε.

Βελτιωμένη κερδοφορία και αύξηση πωλήσεων εμφάνισε το πρώτο εξάμηνο του 2019 ο όμιλος ΕΛΙΝΟΙΛ, παρά την υποχώρηση της ζήτησης σε σύγκριση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2018.

Κατά το α’ εξάμηνο του 2019, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου της ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε. ανήλθε σε €1.084,7 εκατ. έναντι €1.026,7 εκατ. του α’ εξαμήνου του 2018, καταγράφοντας αύξηση 6%.

Το α’ εξάμηνο του 2019, τα μικτά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε €24,8 εκατ. έναντι €20,8 εκατ. του α’ εξαμήνου του 2018 και τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €9,03 εκατ. έναντι €5,7 εκατ. του αντιστοίχου διαστήματος του 2018, παρουσιάζοντας αύξηση 59%.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 2.204,39
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 61,1
EBITDA (εκ. ευρώ) 13,36
EBITDA (%) -0,7
Συνολικός δανεισμός (%) -100,00
Πάγια (εκ. ευρώ) 209,36