87

ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ Α.Ε.Β.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Εισηγμένη στο ΧΑΑ NAI
Διευθύνων Σύμβουλος Μιχαήλ Χριστάκης
Website http://www.hellagrolip.gr/

ABOUT ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ Α.Ε.Β.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 194,80
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 23,7
EBITDA (εκ. ευρώ) 0,91
EBITDA (%) -34,0
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) 11,78
Συνολικός δανεισμός (%) -0,17
Πάγια (εκ. ευρώ) 36,27