100

ΦΑΡΜΑΤΕΝ Α.Β.Ε.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Previews top # Ranking 83
Διευθύνων Σύμβουλος Νέλλη Κάτσου
Website https://www.galinos.gr/web/drugs/main/companies/pharmathen

ABOUT ΦΑΡΜΑΤΕΝ Α.Β.Ε.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 178,81
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 1,5
EBITDA (εκ. ευρώ) 45,31
EBITDA (%) 7,8
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) 27,61
Συνολικός δανεισμός (%) 0,74
Πάγια (εκ. ευρώ) 467,80