96

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Previews top # Ranking 86
Διευθύνων Σύμβουλος Βασίλειος Γ. Αποστολόπουλος
Website https://www.iatriko.gr/?cl=609

ABOUT ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 182,75
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 8,0
EBITDA (εκ. ευρώ) 24,12
EBITDA (%) 2,5
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) 132,68
Συνολικός δανεισμός (%) -7,43
Πάγια (εκ. ευρώ) 234,53