62

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Εισηγμένη στο ΧΑΑ NAI
Διευθύνων Σύμβουλος Γεώργιος Βελέντζας
Website https://athens.shopdutyfree.com/el/about-us

ABOUT ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 290,18
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % -3,8
EBITDA (εκ. ευρώ) 76,33
EBITDA (%) -10,9
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) 26,81
Συνολικός δανεισμός (%) 92,08
Πάγια (εκ. ευρώ) 684,91