63

ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ Α.Ε.Β.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Previews top # Ranking 67
Διευθύνων Σύμβουλος Αριστοτέλης Παντελιάδης
Website http://market-in.gr/home

ABOUT ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ Α.Ε.Β.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 284,11
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 13,2
EBITDA (εκ. ευρώ) 6,80
EBITDA (%) 32,9
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) 7,41
Συνολικός δανεισμός (%) -2,83
Πάγια (εκ. ευρώ) 123,16