60

ΜΟΥΧΑΛΗΣ Α.Ε.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Previews top # Ranking 63
Διευθύνων Σύμβουλος Γεώργιος Μούχαλης
Website http://mouchalis.com.gr/contact.html

ABOUT ΜΟΥΧΑΛΗΣ Α.Ε.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 303,77
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 9,7
EBITDA (εκ. ευρώ) 5,71
EBITDA (%) 25,8
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) 17,31
Συνολικός δανεισμός (%) 14,52
Πάγια (εκ. ευρώ) 47,96