79

ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Previews top # Ranking 73
Διευθύνων Σύμβουλος Ερμιόνη Γεωργουλάκη
Website https://www.pgcareers.com/location-Greece

ABOUT ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 216,87
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % -2,7
EBITDA (εκ. ευρώ) 8,57
EBITDA (%) 232,3
Πάγια (εκ. ευρώ) 71,86