77

ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Previews top # Ranking 79
Διευθύνων Σύμβουλος Δημήτρη Γιαννακόπουλος
Website https://www.vianex.gr/intro

ABOUT ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 219,16
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 12,5
EBITDA (εκ. ευρώ) 6,56
EBITDA (%) -30,6
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) 34,17
Συνολικός δανεισμός (%) 6,16
Πάγια (εκ. ευρώ) 172,62