27

ΕΛΙΝΟΪΛ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Εισηγμένη στο ΧΑΑ NAI
Διευθύνων Σύμβουλος Αληγιζάκης Γιάννης

ABOUT ΕΛΙΝΟΪΛ

 

Η ολοκληρωμένη ιδιωτική εταιρία εμπορίας ενέργειας που σήμερα διαθέτει ένα αναπτυσσόμενο πανελλαδικό δίκτυο περίπου 430 πρατηρίων, παρουσίασε το 2012 ζημίες ύψους 2,27 εκατ. ευρώ. Επηρεασμένη από τη γενικότερη μείωση της ζήτησης πετρελαίου θέρμανσης, η εταιρεία παρουσίασε μείωση 21% στον κύκλο εργασιών της το α’ εξάμηνο του 2013. Παρόλα αυτά, οι κινήσεις του ομίλου για τον περιορισμό των λειτουργικών δαπανών βοήθησαν σημαντικά στο να αντιμετωπιστεί η μεγάλη και απότομη πτώση εσόδων.

Η Ελινόιλ (ελίν) που ιδρύθηκε το 1954, θα εξακολουθήσει εντός του 2013 να επιδιώκει την αύξηση των μεριδίων αγοράς που κατέχει, αναπτύσσοντας με επιλεκτικές κινήσεις το δίκτυο της, αλλά εξυπηρετώντας και νέες γι’ αυτήν αγορές στις οποίες μέχρι σήμερα δεν είχε παρουσία, όπως την παραγωγή και διάθεση biodiesel.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 788,82
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % -1,7
Κέρδη Προ Φόρων (εκ. ευρώ) -2,27
Κέρδη προ φόρων (%) -171,9
EBITDA (εκ. ευρώ) 5,56
EBITDA (%) -20,9