9

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Εισηγμένη στο ΧΑΑ NAI
Διευθύνων Σύμβουλος Θωμόπουλος Άνθιμος

ABOUT ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

 

Το 2012 υπήρξε καταλυτικό για τον μεγαλύτερο πλέον τραπεζικό όμιλο της χώρας. Μετά την επιτυχή αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου και την εμπιστοσύνη των ιδιωτών επενδυτών που κάλυψαν το 20% της αύξησης, η Τράπεζα Πειραιώς θα επικεντρωθεί στις προσπάθειες ολοκλήρωσης της ενσωμάτωσης μέχρι το τέλος του έτους των πρόσφατων εξαγορών, στην υλοποίηση του προγράμματος αξιοποίησης συνεργιών και στην ακόμη αποτελεσματικότερη διαχείριση του δανειακού χαρτοφυλακίου σε καθυστέρηση. 

Μετά την επιτυχή ενοποίηση της ΑΤΕbank, καθώς και των εγχώριων δραστηριοτήτων της Ελληνικής Τράπεζας, επόμενος στόχος είναι η ενοποίηση των ελληνικών δραστηριοτήτων της Τράπεζας Κύπρου και της CPB εντός του τέταρτου τριμήνου του τρέχοντος έτους, καθώς και της Millennium Bank Ελλάδας έως το τέλος του πρώτου τριμήνου του 2014.

Τα καθαρά κέρδη του ομίλου στο α’ εξάμηνο του 2013 έφτασαν τα 3,509 δισ. ευρώ (με ενσωμάτωση οφέλους από αρνητική υπεραξία εξαγορών ύψους 3,8 δισ. ευρώ το α’ εξάμηνο), ενώ και η εφαρμογή του προγράμματος εθελουσίας εξόδου έφτασε το 12% του προσωπικού και κρίθηκε επιτυχημένη.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 2.217,34
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 75,1
Κέρδη Προ Φόρων (εκ. ευρώ) -1.185,37
Κέρδη προ φόρων (%) 84,2
EBITDA (εκ. ευρώ) ΔΥ
EBITDA (%) -