41

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Τομέας SERVICES
Website https://www.aia.gr/

ABOUT ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

Η εταιρεία Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε. (ΔΑΑ) ιδρύθηκε το 1995, μέσω της σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα. Πρόκειται για μία πρωτοπόρο συνεργασία Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα καθώς είναι το πρώτο αεροδρόμιο σημαντικού μεγέθους σε διεθνή κλίμακα, που κατασκευάστηκε με τη συμμετοχή ιδιωτών από μηδενική βάση.

Προσφέροντας ένα από τα πιο καινοτόμα και ολοκληρωμένα προγράμματα κινήτρων προς τις αεροπορικές εταιρείες διεθνώς, ο ΔΑΑ διασφαλίζει τη βιωσιμότητα και την περαιτέρω ανάπτυξη της εγχώριας και της διεθνούς κίνησης, σε στενή συνεργασία με το σύνολο των αεροπορικών εταιρειών (διεθνείς ή εταιρείες βάσης, παραδοσιακές ή χαμηλού κόστους).

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 506,70
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 5,84%
Κέρδη Προ Φόρων (εκ. ευρώ) 224,90
EBITDA (εκ. ευρώ) 336,61
EBITDA (%) 6,63
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) 778,11
Συνολικός δανεισμός (%) 90%