ΤOP 100: H λίστα με τις 100 μεγαλύτερες εταιρείες στην Ελλάδα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
  • Επιμέλεια: Τάσος Ζάχος, Κωνσταντίνος Παλαιολόγος
  • Επεξεργασία & Στατιστική Ανάλυση: Ιcap Crif
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Σημειώσεις
Ο πίνακας περιλαµβάνει τους 100 µεγαλύτερους οµίλους και εταιρείες βάσει κύκλου εργασιών για το 2021 που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Τα στοιχεία που παρατίθενται προέρχονται από την επεξεργασία των δηµοσιευµένων οικονοµικών καταστάσεων τόσο σε επίπεδο οµίλου (ενοποιηµένα στοιχεία), όσο και σε εταιρικό επίπεδο.

• Για την κατάρτιση του πίνακα χρησιµοποιήθηκαν δεδοµένα από οικονοµικές καταστάσεις που έχουν δηµοσιευθεί έως τις 21/11/2022, τα οποία αφορούν τη διαχειριστική χρήση 2021. Τα στοιχεία χρησιµοποιήθηκαν όπως δηµοσιεύθηκαν, ενώ δεν έγιναν προσαρµογές σε περιπτώσεις χρήσεων µε διάρκεια διαφορετική των 12 µηνών.

• Στον πίνακα εμφανίζονται οι εταιρείες ή όμιλοι ανεξάρτητα αν είναι εισηγμένες ή όχι στο Χ.Α.

• Η µείωση των αρνητικών ΚΠΤΦΑ εµφανίζονται µε το πρόσηµο µείον µπροστά παρά το γεγονός ότι αναφερόµαστε σε θετική επίδοση.

Ορισμοί
• Ο Κύκλος Εργασιών αναφέρεται στο αντίστοιχο µέγεθος όπως δηµοσιεύεται στις οικονοµικές καταστάσεις των εταιρειών. Στις περιπτώσεις τραπεζών, ο κύκλος εργασιών αφορά στο άθροισμα των εσόδων από τόκους και εξομοιούμενα έσοδα, ενώ στις περιπτώσεις των ασφαλιστικών εταιρειών στο άθροισμα των εσόδων από καθαρά ασφάλιστρα όλων των κλάδων ασφαλίσεων, καθώς και ασφαλιστικές προβλέψεις και έσοδα επενδύσεων. Στην περίπτωση των καπνοβιομηχανιών, ο εμφανιζόμενος κύκλος εργασιών περιλαμβάνει και το φόρο καπνού, ενώ στην περίπτωση του ομίλου Ο.Π.Α.Π. αναγράφονται τα καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR).

• Τα Κέρδη Προ Φόρων, Τόκων & Αποσβέσεων (EBITDA) αναφέρονται στο αντίστοιχο µέγεθος όπως δηµοσιεύεται στις οικονοµικές καταστάσεις των εταιρειών.

• Το Σύνολο Ενεργητικού αναφέρεται στο αντίστοιχο µέγεθος όπως δηµοσιεύεται στις οικονοµικές καταστάσεις των εταιρειών.

•Τα ανωτέρω οικονοµικά µεγέθη σε περίπτωση οµίλων είναι ενοποιηµένα, ενώ σε περίπτωση εταιρείας αποτελούν εταιρικά µεγέθη.

• Η στήλη Εισηγµένη στο ΧΑ αναφέρεται στη διαπραγµάτευση ή όχι των µετοχών των εταιρειών στην αγορά του Χρηµατιστηρίου Αθηνών.

Οι πρωταγωνιστές της ελληνικής οικονοµίας, οι κλάδοι που κατάφεραν να ξεχωρίσουν και οι παράγοντες που επηρέασαν τις οικονοµικές επιδόσεις των µεγαλύτερων επιχειρήσεων της χώρας.

Επεξεργασία και στατιστική ανάλυση: Ιcap Crif

Επιμέλεια: Τάσος Ζάχος, Κωνσταντίνος Παλαιολόγος

Το Fortune Greece σε συνεργασία με την ICAP CRIF παρουσιάζουν τη λίστα με τους 100 μεγαλύτερους ομίλους – εταιρείες της Ελλάδας, με βάση τον κύκλο εργασιών του 2021.

Τα στοιχεία που ακολουθούν προέρχονται από την επεξεργασία των δηµοσιευµένων οικονοµικών καταστάσεων τόσο σε επίπεδο οµίλου (ενοποιηµένα στοιχεία), όσο και σε εταιρικό επίπεδο.

Παρατηρώντας τη λίστα µε τους 100 µεγαλύτερους οµίλους και εταιρείες στην Ελλάδα, προκύπτουν τα παρακάτω:

Η μεγάλη πλειοψηφία των επιχειρήσεων τις λίστας (75 στον αριθμό) εµφανίζει θετική µεταβολή στα Κέρδη προ Τόκων, Φόρων και Αποσβέσεων (ΚΠΤΦΑ – EBITDA), ενώ μόλις 10 εταιρείες – όμιλοι παρουσιάζουν μείωση στον Κύκλο Εργασιών το 2021 σε σχέση με το 2020.

Σημειώνεται ότι στη λίστα του 2021 ο ελάχιστος Κύκλος Εργασιών είναι περίπου 214,1 εκατ. όταν του 2020 ήταν 184,5 εκατ. ως αποτέλεσμα της επανεκκίνησης της οικονομίας μετά το lockdown που επιβλήθηκε λόγω της πανδημίας. Επίσης, αξίζει να αναφερθεί ότι στη φετινή λίστα εμφανίζονται 16 νέες εγγραφές, με επιχειρήσεις / ομίλους είτε να εμφανίζονται για πρώτη φορά είτε να έχουν εμφανισθεί σε παλαιότερες λίστες. Η πρώτη πεντάδα παραµένει στις ίδιες θέσεις κατάταξης το 2021 σε σχέση με το 2020, ενώ στην έκτη θέση ανεβαίνει η ΕΛΒΑΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ & ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ ΟΜΙΛΟΣ.

75 εταιρείες της λίστας παρουσιάζουν θετική µεταβολή στα Κέρδη προ Τόκων, Φόρων και Αποσβέσεων.

Εξετάζοντας αναλυτικά τους κλάδους δραστηριότητας, παρατηρείται ότι σε πολύ υψηλά επίπεδα κυμαίνονται τα ενοποιημένα έσοδα του κλάδου των τραπεζοασφαλειών. Στη λίστα, ο συγκεκριμένος κλάδος εκπροσωπείται από πέντε τράπεζες και έξι ασφαλιστικές επιχειρήσεις, όπου για τις μεν τράπεζες η άνοδος του συνολικού κύκλου εργασιών ανήλθε στο 2,2% για δε τις ασφαλιστικές η άνοδος ήταν σε αρκετά υψηλότερα επίπεδα (19,4%). Τούτο επιβεβαιώνεται και από την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών, σύμφωνα με τα στοιχεία της οποίας η ασφαλιστική παραγωγή αυξήθηκε κατά 7,7% το 2021 σε σχέση με το 2020. Την τελευταία τριετία οι ανακατατάξεις – εξελίξεις στον ασφαλιστικό κλάδο, σε επίπεδο εξαγορών – συγχωνεύσεων, είναι καταιγιστικές.

Σημαντικός επίσης κλάδος σε επίπεδο ενοποιηµένου Κύκλου Εργασιών είναι και αυτός των σουπερμάρκετ ο οποίος και εκπροσωπείται στη λίστα από έξι εταιρείες – ομίλους. Ο εν λόγω κλάδος ήταν από τους περισσότερο κερδισμένους κλάδους εν μέσω της πανδημίας. Το 2021 κατέγραψε αύξηση του συνολικού κύκλου εργασιών κατά 2,6% ενώ λίγο χαμηλότερη ήταν η άνοδος στα ΚΠΤΦΑ (1,9%). Πρόκειται για έναν κλάδο που παρουσιάζει κινητικότητα τα τελευταία χρόνια.

Η βιοµηχανία των φαρμάκων-καλλυντικών-απορρυπαντικών αποτελεί έναν από τους σηµαντικότερους κλάδους της εγχώριας µεταποίησης µε έντονο εξαγωγικό προσανατολισμό. Ειδικότερα το ελληνικό φάρµακο αποτελεί σημαντικό εξαγώγιµο προϊόν καθώς είναι από τα φθηνότερα της Ευρώπης. Την τελευταία διετία οι εξαγωγές φαρμάκων σημείωσαν ετήσια αύξηση περίπου 50%. Και οι έξι εταιρείες – όμιλοι της λίστας που εκπροσωπούν τον εν λόγω κλάδο εμφανίζουν αυξημένο Κύκλο Εργασιών (19,6%), ενώ τα ΚΠΤΦΑ αυξήθηκαν κατά 10,1% το 2021. Εμπόδιο για τον κλάδο αποτελούν οι υποχρεωτικές εκπτώσεις (rebates) και επιστροφές (clawback) που καλούνται να καλύψουν οι φαρµακευτικές επιχειρήσεις λόγω ανεπαρκούς δηµόσιας φαρµακευτικής δαπάνης.

16 όμιλοι-εταιρείες κάνουν την εµφάνισή τους για πρώτη φορά.

Ο κλάδος της εμπορίας καυσίµων εκπροσωπείται στη λίστα από πέντε εταιρείες – ομίλους εµφανίζοντας αύξηση του ενοποιημένου κύκλου εργασιών 19,4% το 2021, ενώ θεαματική ήταν η αύξηση στα EΒITDA σε σχέση με το προηγούμενο έτος (άνοδος 47,1%). Η άνοδος αυτή προέρχεται από τη μεγάλη άνοδο του μέσου όρου των τιμών του πετρελαίου, μετά το ξέσπασμα την ενεργειακής κρίσης, καθώς η εγχώρια ζήτηση καυσίμων σε ποσότητα παρουσίασε αύξηση μόλις 1,3% το 2021 σε σχέση με το 2020.

Ένας επίσης σημαντικός κλάδος της ελληνικής οικονομίας είναι και αυτός της βιομηχανίας ειδών διατροφής. Ο συγκεκριμένος κλάδος είναι έντονα ανταγωνιστικός και εξωστρεφής. Στη λίστα εκπροσωπείται από πέντε εταιρείες – ομίλους. Η αύξηση στον ενοποιημένο Κύκλο Εργασιών το 2021 ανήλθε στο ποσοστό του 9,3%, ενώ σε χαμηλότερα επίπεδα ήταν η άνοδος για τα συνολικά ΚΠΤΦΑ (2,5%) σε σύγκριση πάντα με το 2020.

Ανοδικά κινήθηκε ο κλάδος των τηλεπικοινωνιών ο οποίος εκπροσωπείται από τρεις επιχειρήσεις. Ο συνολικός κύκλος εργασιών ενισχύθηκε κατά 3,3% το 2021, ενώ μεγαλύτερη ήταν η ποσοστιαία αύξηση για τα EBITDA την ίδια χρονιά (11,6%).

O κλάδος της βιομηχανίας μεταλλικών προϊόντων εκπροσωπείται συνολικά από πέντε εταιρείες – ομίλους, οι επιδόσεις του οποίου ενισχύθηκαν σημαντικά το 2021 σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Ειδικότερα, σε ενοποιημένο επίπεδο, ο συνολικός κύκλος εργασιών του εν λόγω κλάδου ενισχύθηκε κατά 35,7% ενώ αξιοσημείωτη ήταν και η άνοδος για τα ΚΠΤΦΑ το ίδιο έτος καθώς διαμορφώθηκε στο 29,5%. Θα πρέπει ωστόσο να ληφθεί υπόψη το γεγονός της σημαντικής ανόδου των τιμών του αλουμινίου διεθνώς.

*Δείτε περισσότερα στοιχεία, πίνακες και αναλύσεις στη λίστα, που δημοσιεύεται στο περιοδικό Fortune που κυκλοφορεί στα περίπτερα. 

F100

[#] COMPANY SECTOR
1 Motor Oil OIL & ENERGY
2 Helleniq Energy OIL & ENERGY
3 ΔΕΗ OIL & ENERGY
4 Σκλαβενίτης RETAIL
5 ΟΤΕ SERVICES
6 Elvalhalcor INDUSTRY
7 Mytilineos INDUSTRY
8 ΑΒ Βασιλόπουλος RETAIL
9 Alpha Services and Holdings SERVICES
10 Eurobank BANKING
11 Πειραιώς Financial Holdings SERVICES
12 ΔΕΠΑ OIL & ENERGY
13 Τράπεζα Πειραιώς BANKING
14 ΟΠΑΠ SERVICES
15 Elinoil Hellenic OIL & ENERGY
16 Elpedison OIL & ENERGY
17 METRO Cash & Carry RETAIL
18 Παπαστράτος RETAIL
19 Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος BANKING
20 Καπνοβιομηχανία Καρέλια INDUSTRY
21 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ INDUSTRY
22 Quest Group SERVICES
23 ΕΛΛΑΚΤΩΡ INDUSTRY
24 Boehringer Ingelheim Hellas PHARMACEUTICALS
25 Μασούτης RETAIL
26 Jumbo RETAIL
27 Aegean Oil OIL & ENERGY
28 Ελληνικά Καλώδια INDUSTRY
29 Εθνική Ασφαλιστική SERVICES
30 Aegean Airlines SERVICES
31 Revoil OIL & ENERGY
32 Autohellas (Hertz) SERVICES
33 Eurolife FFH SERVICES
34 Jet Oil OIL & ENERGY
35 Avax INDUSTRY
36 Vivartia COMMERCE
37 Wind Hellas TECHNOLOGY
38 ΝΝ Hellas SERVICES
39 ΠΕΝΤΕ Α.Ε. – Σούπερ Μάρκετ Γαλαξίας RETAIL
40 Coca – Cola 3E INDUSTRY
41 ITX Ελλάς COMMERCE
42 Sovel INDUSTRY
43 Sidenor INDUSTRY
44 Generali – AXA SERVICES
45 ΕΤΕΚΑ OIL & ENERGY
46 FOURLIS COMMERCE
47 Plaisio Computers RETAIL
48 Public RETAIL
49 Πλαστικά Θράκης INDUSTRY
50 Ελληνικά Γαλακτοκομεία INDUSTRY
51 Pfizer Ελλάς PHARMACEUTICALS
52 ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός FOOD & DRINK
53 Zeniθ OIL & ENERGY
54 Intralot SERVICES
55 Όμιλος Σαράντη RETAIL
56 Νιτσιάκος FOOD & DRINK
57 Σφακιανάκης RETAIL
58 Interamerican SERVICES
59 Frigoglass INDUSTRY
60 Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών INDUSTRY
61 Πλαστικά Κρήτης OIL & ENERGY
62 Βιανέξ PHARMACEUTICALS
63 Teleperformance Greece SERVICES
64 ΕΥΔΑΠ OIL & ENERGY
65 Marfin Investment Group SERVICES
66 Μύλοι Σόγιας FOOD & DRINK
67 Nestle Ελλάς FOOD & DRINK
68 Μούχαλης RETAIL
69 Kosmocar RETAIL
70 Κέντρο κινητής τηλεφωνίας TECHNOLOGY
71 ΠΡΟΣΥΦΑΠΕ PHARMACEUTICALS
72 Alumil INDUSTRY
73 Aiglon RETAIL
74 Samsung Electronics TECHNOLOGY
75 ΕΛΤΑ SERVICES
76 ΑΔΜΗΕ OIL & ENERGY
77 Χαλυβουργία Ελλάδος INDUSTRY
78 Σόγια Ελλάς RETAIL
79 Novartis Hellas PHARMACEUTICALS
80 Intracom SERVICES
81 FrieslandCampina Hellas RETAIL
82 Sunlight Group INDUSTRY
83 Δημητριακή Α.Ε. RETAIL
84 Toyota Ελλάς RETAIL
85 Procter & Gamble Hellas RETAIL
86 ΤΙΤΑΝ INDUSTRY
87 NOVA SERVICES
88 Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά INDUSTRY
89 Μέγα RETAIL
90 Metrad INDUSTRY
91 Pharmathen PHARMACEUTICALS
92 ΠΕΙ.ΦΑ.ΣΥΝ. PHARMACEUTICALS
93 Σωληνουργεία Κορίνθου INDUSTRY
94 Προμηθέας Gas OIL & ENERGY
95 SIDMA INDUSTRY
96 Όμιλος Ιατρικού Αθηνών SERVICES
97 Αθηναϊκή Ζυθοποιία RETAIL
98 Vitafarm – Lelos Group PHARMACEUTICALS
99 Intrakat INDUSTRY
100 Ευρωπαϊκή Πίστη SERVICES