Οι 100 μεγαλύτερες εταιρείες στην Ελλάδα 2020

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
  • Επιμέλεια: Τάσος Ζάχος, Κωνσταντίνος Παλαιολόγος
  • Επεξεργασία & Στατιστική Ανάλυση: ICAP Group of Companies
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Σημειώσεις

Ο πίνακας περιλαµβάνει τους 100 µεγαλύτερους οµίλους και εταιρείες βάσει κύκλου εργασιών για το 2019 που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Τα στοιχεία που παρατίθενται προέρχονται από την επεξεργασία των δηµοσιευµένων οικονοµικών καταστάσεων τόσο σε επίπεδο οµίλου (ενοποιηµένα στοιχεία), όσο και σε εταιρικό επίπεδο.

 Για την κατάρτιση του πίνακα χρησιµοποιήθηκαν δεδοµένα από οικονοµικές καταστάσεις που έχουν δηµοσιευθεί έως τις 19/10/2020, τα οποία αφορούν τη διαχειριστική χρήση 2019. Τα στοιχεία χρησιµοποιήθηκαν όπως δηµοσιεύθηκαν, ενώ δεν έγιναν προσαρµογές σε περιπτώσεις χρήσεων µε διάρκεια διαφορετική των 12 µηνών.

• Στον πίνακα εµφανίζονται οι εταιρείες ή όµιλοι ανεξάρτητα αν είναι εισηγµένες ή όχι στο Χ.Α.

• Η µείωση των αρνητικών ΚΠΤΦΑ εµφανίζονται µε το πρόσηµο µείον µπροστά παρά το γεγονός ότι αναφερόµαστε σε θετική επίδοση.

Ορισμοί

 Ο Κύκλος Εργασιώναναφέρεται στο αντίστοιχοµέγεθος όπως δηµοσιεύεται στις οικονοµικές καταστάσεις των εταιρειών. Στις περιπτώσεις τραπεζών, ο κύκλος εργασιών αφορά στο άθροισµα των  εσόδων από τόκους και εξοµοιούµενα έσοδα, ενώ στις περιπτώσεις των ασφαλιστικών εταιρειών στο άθροισµα των εσόδων από καθαρά ασφάλιστρα των κλάδων ασφαλίσεων καθώς και ασφαλιστικές προβλέψεις και έσοδα επενδύσεων. Στην περίπτωση των καπνοβιοµηχανιών, ο κύκλος εργασιών περιλαµβάνει και τον φόρο καπνού.

 Τα Κέρδη Προ Φόρων, Τόκων & Αποσβέσεων (EBITDA) αναφέρονται στο αντίστοιχο µέγεθος όπως δηµοσιεύεται στις οικονοµικές καταστάσεις των εταιρειών.

  Το Σύνολο Ενεργητικού αναφέρεται στο αντίστοιχο µέγεθος όπως δηµοσιεύεται στις οικονοµικές καταστάσεις των εταιρειών.

 Τα ανωτέρω οικονοµικά µεγέθη σε περίπτωση οµίλων είναι ενοποιηµένα, ενώ σε περίπτωση εταιρείας αποτελούν εταιρικά µεγέθη.

 Η στήλη Εισηγµένη στο ΧΑ αναφέρεται στη διαπραγµάτευση ή όχι των µετοχών των εταιρειών στην αγορά του Χρηµατιστηρίου.

Οι πρωταγωνιστές της ελληνικής οικονοµίας, οι κλάδοι που κατάφεραν να ξεχωρίσουν και οι παράγοντες που επηρέασαν τις οικονοµικές επιδόσεις των µεγαλύτερων επιχειρήσεων της χώρας.

To Fortune Greece σε συνεργασία με την ICAP Group of Companies παρουσιάζουν και φέτος τις 100 μεγαλύτερες εταιρείες στην Ελλάδα βάσει κύκλου εργασιών.

Παρατηρώντας τη  λίστα µε τους 100 µεγαλύτερους οµίλους και εταιρείες στην Ελλάδα µε βάση τον κύκλο εργασιών του 2019, προκύπτουν τα παρακάτω.

Η µεγάλη πλειονότητα των επιχειρήσεων σε ποσοστό 75% περίπου εµφανίζει θετική µεταβολή τόσο στα Κέρδη προ Τόκων, Φόρων και Αποσβέσεων (ΚΠΤΦΑ – EBITDA), όσο και στον Κύκλο Εργασιών το 2019 σε σχέση µε το 2018 (ποσοστό 77%). Σηµειώνεται ότι στη λίστα του 2019 ο ελάχιστος Κύκλος Εργασιών είναι περίπου 189 εκατ. ενώ το 2018 ήταν περίπου 179 εκατ. στοιχείο που επιβεβαιώνει τη βελτιωµένη πορεία της χρονιάς.

Επίσης, αξίζει να αναφερθεί ότι στη φετινή λίστα εµφανίζονται 12 νέες εγγραφές, µε επιχειρήσεις / οµίλους είτε να εµφανίζονται για πρώτη φορά είτε να έχουν εµφανισθεί σε παλαιότερες λίστες.  Η πρώτη πεντάδα παραµένει στις ίδιες θέσεις κατάταξης το 2019 σε σχέση µε το 2018, µε εναλλαγή της πρώτης στη δεύτερη θέση και αντίστροφα (Μοtor Oil – EΛΠΕ).

Εξετάζοντας αναλυτικά τους κλάδους δραστηριότητας, παρατηρείται ότι και το 2019 ο κλάδος της βιοµηχανίας καυσίµων (προϊόντα πετρελαίου & άνθρακα) παραµένει ο µεγαλύτερος από πλευράς Κύκλου Εργασιών, εµφανίζοντας ωστόσο µείωση σε σχέση µε το προηγούµενο έτος. Στην εν λόγω εξέλιξη συνέβαλε η µείωση του µέσου όρου των τιµών των προϊόντων πετρελαίου (εκφρασµένες σε δολάρια) κατά 9,8%, η υποχώρηση των περιθωρίων διύλησης, ενώ µέρος της µείωσης αντισταθµίστηκε από την ενδυνάµωση του δολαρίου έναντι του ευρώ κατά 5,2%.

∆εύτερος κλάδος σε επίπεδο ενοποιηµένου Κύκλου Εργασιών είναι αυτός των τραπεζοασφαλειών, o oποίος, ωστόσο, κυµάνθηκε στα ίδια επίπεδα το 2018-2019. Χαρακτηριστικό είναι ότι, ενώ οι τρεις στους τέσσερις τραπεζικούς οµίλους εµφανίζουν µείωση του Κύκλου Εργασιών, αύξηση καταγράφουν οι ασφαλιστικοί όµιλοι.

Ένας από τους βασικούς στόχους των τραπεζών παραµένει η µείωση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, που παρά τα σχέδια αναδιάρθρωσής τους παραµένουν σε υψηλά επίπεδα. Από την πλευρά των ασφαλιστικών εταιρειών, σύµφωνα µε στοιχεία της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών, η παραγωγή αυξήθηκε κατά 8,7% το 2019.

Σχετικά µε τον κλάδο των σουπερµάρκετ, οι έξι από τις επτά εταιρείες που περιλαµβάνονται στη λίστα παρουσιάζουν αύξηση του Κύκλου Εργασιών το 2019, ενώ αξίζει να σηµειωθεί ότι τα συνολικά ΚΠΤΦΑ αυξήθηκαν σηµαντικά. Πρόκειται για έναν κλάδο που παρουσιάζει κινητικότητα τα τελευταία χρόνια και αυτό αποτυπώνεται στα µεγέθη του και στις µεταβολές τους.

Μεγάλος κλάδος και άµεσα συνδεδεµένος µε τον προηγούµενο είναι αυτός της βιοµηχανίας ειδών διατροφής. Ο συγκεκριµένος κλάδος είναι ένας από τους σηµαντικότερους της ελληνικής οικονοµίας, έντονα ανταγωνιστικός και εξωστρεφής. Άνοδος καταγράφεται στον Κύκλο Εργασιών το 2019, για όλες τις επιχειρήσεις και οµίλους, κάτι που δεν συµβαίνει όµως και για τα συνολικά ΚΠΤΦΑ τα οποία εµφανίζονται µειωµένα την ίδια περίοδο.

Η βιοµηχανία των φαρµάκων, καλλυντικών, απορρυπαντικών αποτελεί έναν από τους σηµαντικότερους κλάδους της εγχώριας µεταποίησης µε έντονο εξαγωγικό προσανατολισµό. Ειδικότερα το ελληνικό φάρµακο αποτελεί σηµαντικό εξαγώγιµο προϊόν, καθώς είναι από τα φθηνότερα της Ευρώπης. Το 2019 οι εξαγωγές φαρµάκων σηµείωσαν ετήσια αύξηση 32%. Οι τέσσερις από τις έξι εταιρείες-όµιλοι της λίστας εµφανίζουν αυξηµένο Κύκλο Εργασιών το 2019, ενώ αρνητικό πρόσηµο εµφανίζουν τα συνολικά ΚΠΤΦΑ το ίδιο έτος. Βασικός παράγοντας που δυσχεραίνει την ανέλιξη του κλάδου είναι οι υποχρεωτικές εκπτώσεις (rebates) και επιστροφές (clawback) που καλούνται να καλύψουν οι φαρµακευτικές επιχειρήσεις λόγω ανεπαρκούς δηµόσιας φαρµακευτικής δαπάνης.

Βελτιωµένος, µε αυξηµένα τόσο τα µεγέθη των πωλήσεων όσο και της λειτουργικής κερδοφορίας  εµφανίζεται ο κλάδος της εµπορίας µεταφορικών µέσων, ο οποίος εκπροσωπείται µε τέσσερις εταιρείες-οµίλους. Μάλιστα, σύµφωνα µε την ΕΛΣΤΑΤ, το 2019 καταγράφηκε αύξηση 11% συγκριτικά µε το 2018, στις πωλήσεις των καινούργιων οχηµάτων οι οποίες ανήλθαν σε περίπου 123.000. Ο κλάδος κινήθηκε σε θετική τροχιά τα τελευταία έτη, µετά την κρίση που υπέστη τα δύσκολα χρόνια της οικονοµικής ύφεσης.

Σε ό,τι αφορά το 2020, οι ενδείξεις δεν είναι καθόλου ευοίωνες, καθώς η ελληνική οικονοµία πλήττεται από την πανδηµία COVID-19. Κλάδοι όπως αυτοί των καυσίµων, των ασφαλειών, των µεταφορικών µέσων και του τουρισµού πλήττονται, άλλοι περισσότερο και άλλοι λιγότερο, από την πανδηµία.

Παράγοντες του κλάδου κάνουν λόγο για µείωση έως και 15% στη ζήτηση καυσίµων το τρέχον έτος, ενώ µείωση 4,5% κατέγραψε η συνολική ασφαλιστική παραγωγή το πρώτο εννεάµηνο του 2020 σε σχέση µε το αντίστοιχο διάστηµα του 2018. Μείωση κατά 44% παρουσίασαν το πρώτο 6µηνο του 2020 και οι πωλήσεις καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων, ενώ βαρύτατες είναι οι απώλειες για τον ελληνικό τουρισµό καθώς τα τουριστικά έσοδα έχουν υποχωρήσει κατά 86%.

Για το 2020 ο κλάδος των σουπερµάρκετ είναι από τους λίγους ευνοηµένους, τουλάχιστον βραχυπρόθεσµα, καθώς κατά τη διάρκεια του των δύο lockdowns οι πωλήσεις σηµείωσαν διψήφιους αριθµούς ανάπτυξης. Επίσης, οι φαρµακοβιοµηχανίες δεν φαίνεται να επηρεάζονται ιδιαίτερα. Μέσα στο δύσκολο αυτό κλίµα θα αναµένουµε µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον  την επόµενη έρευνα.

Δείτε όλη την έρευνα, τους πίνακες, τις αναλύσεις και τα στατιστικά στο νέο τεύχος του Fortune, που κυκλοφορεί στα περίπτερα. 

F100

[#] COMPANY SECTOR
1 Μotor Oil Hellas OIL & ENERGY
2 Ελληνικά Πετρέλαια OIL & ENERGY
3 ΔΕΗ OIL & ENERGY
4 ΟΠΑΠ SERVICES
5 Όμιλος ΟΤΕ TECHNOLOGY
6 Σκλαβενίτης RETAIL
7 Όμιλος Μυτιληναίος INDUSTRY
8 Eurobank BANKING
9 ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ INDUSTRY
10 Alpha Bank BANKING
11 ΕΛΙΝΟΙΛ OIL & ENERGY
12 ΑΒ Βασιλόπουλος RETAIL
13 Τράπεζα Πειραιώς BANKING
14 Εθνική Τράπεζα BANKING
15 Παπαστράτος INDUSTRY
16 Aegean Airlines SERVICES
17 Όμιλος Ελλάκτωρ INDUSTRY
18 METRO RETAIL
19 ΓΕΚ Τέρνα INDUSTRY
20 Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών INDUSTRY
21 Όμιλος MARFIN INDUSTRY
22 Καπνοβιομηχανία Καρέλια INDUSTRY
23 Όμιλος Vodafone TECHNOLOGY
24 ΔΕΠΑ OIL & ENERGY
25 ΑΙΓΑΙΟΝ ΟΙΛ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ COMMERCE
26 ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε. COMMERCE
27 JUMBO Α.Ε. RETAIL
28 INTRALOT Α.Ε. TECHNOLOGY
29 REVOIL Α.Ε.Ε.Π. COMMERCE
30 ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ SERVICES
31 ELPEDISON OIL & ENERGY
32 QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. SERVICES
33 BOEHRINGER INGELHEIM ΕΛΛΑΣ Α.Ε. INDUSTRY
34 ΑΒΑΞ Α.Ε. INDUSTRY
35 CHIPITA Α.Ε. INDUSTRY
36 AUTOHELLAS (HERTZ) Α.Τ.Ε.Ε. SERVICES
37 DIXON’S SOUTH – EAST EUROPE RETAIL
38 WIND ΕΛΛΑΣ TECHNOLOGY
39 ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. SERVICES
40 ΕΤΕΚΑ Α.Ε. OIL & ENERGY
41 Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών SERVICES
41 EUROLIFE FFH SERVICES
42 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. INDUSTRY
43 FRIGOGLASS Α.Β.Ε.Ε. INDUSTRY
44 COCA – COLA 3E INDUSTRY
45 ΝΝ HELLAS SERVICES
46 FOURLIS Α.Ε. SERVICES
47 ΠΕΝΤΕ Α.Ε. COMMERCE
48 ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ INDUSTRY
49 ΠΡΟΝΤΕΑ Α.E. INDUSTRY
50 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε. INDUSTRY
51 ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. INDUSTRY
52 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. COMMERCE
53 ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε. INDUSTRY
54 ΕΛΤΑ SERVICES
55 ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ Α.Ε. COMMERCE
56 NESTLE ΕΛΛΑΣ FOOD & DRINK
57 ΣΙΔΕΝΟΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΑΛΥΒΑ Α.Ε. INDUSTRY
58 KOSMOCAR Α.Ε. COMMERCE
59 INTERAMERICAN SERVICES
60 SOVEL Α.Ε. INDUSTRY
61 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. INDUSTRY
62 ΜΟΥΧΑΛΗΣ Α.Ε.Ε. COMMERCE
63 ΕΥΔΑΠ OIL & ENERGY
64 ΠΛΑΙΣΙΟ COMMERCE
65 ΖΑΡΑ ΕΛΛΑΣ COMMERCE
66 NOVARTIS HELLAS INDUSTRY
67 Hellenic Duty Free Shops COMMERCE
68 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. INDUSTRY
69 Soya Hellas INDUSTRY
70 Teleperformance Hellas SERVICES
71 AIGLON A.B.E.E COMMERCE
72 RETAIL WORLD A.E. COMMERCE
73 FORTHNET SERVICES
74 ΑΔΜΗΕ SERVICES
75 FRAPORT Α Α.Ε. SERVICES
76 ΔΕΣΦΑ Α.Ε. OIL & ENERGY
77 ΤΙΤΑΝ Α.Ε. INDUSTRY
78 ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε. INDUSTRY
79 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. OIL & ENERGY
80 TOYOTA ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. INDUSTRY
81 ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. PHARMACEUTICALS
82 ΣΕΠ Α.Ε. SERVICES
83 SAMSUNG ELECTRONICS ΕΛΛΑΣ A.E. TECHNOLOGY
84 ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. COMMERCE
85 ΣΕΚΑ Α.Ε. OIL & ENERGY
86 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. OIL & ENERGY
87 ΜΥΛΟΙ ΣΟΓΙΑΣ Α.Ε. INDUSTRY
88 ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. FOOD & DRINK
89 FRAPORT B Α.Ε. SERVICES
90 ΦΑΡΜΑΤΕΝ Α.Β.Ε.Ε. PHARMACEUTICALS
91 ΜΕΓΑ Α.Ε. INDUSTRY
92 ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. SERVICES
93 ERGO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ A.Ε. SERVICES
94 ΠΦΑΙΖΕΡ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. PHARMACEUTICALS
95 KALLAS Α.Ε. COMMERCE
96 ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε. SERVICES
97 ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε. INDUSTRY
98 OLYMPIC ΕΤΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. SERVICES
99 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GAS Α.Ε. OIL & ENERGY
100 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ & ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΡΗΤΗΣ RETAIL