Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου από την Alco

Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας αποφάσισε και την πώληση θυγατρικών εταιρειών.

Την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 2 εκατ. ευρώ, αποφάσισε το νέο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας Alco, κατά την τακτική γενική συνέλευση. Επίσης, αποφάσισαν και την πώληση θυγατρικών εταιρειών.

Ειδικότερα, αποφασίστηκε ομόφωνα (ψήφοι 18.036.912 υπέρ και μηδέν κατά) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με καταβολή μετρητών κατά 2.000.000 ευρώ με την έκδοση 5.000.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,40 ευρώ με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφισταμένων μετόχων και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας.

Επίσης, εγκρίθηκαν ομόφωνα (ψήφοι 18.036.912 υπέρ και μηδέν κατά) οι συμβάσεις δανείων της ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ από την Alco Deutschland AG ύψους 1.330.000 ευρώ και η σύσταση ενεχύρου επί 1.700.000 μετοχών της Alco Deutschland AG. Παράλληλα, εγκρίθηκε ομόφωνα (ψήφοι 18.036.912 υπέρ και μηδέν κατά) η πώληση θυγατρικών εταιρειών και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας για την ολοκλήρωση των ενεργειών αυτών.

Στη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα, παρέστησαν επτά μέτοχοι (αυτοπροσώπως ή δι αντιπροσώπου) οι οποίοι εκπροσωπούσαν το 72,147% του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι 18.036.912 μετοχές και ψήφους επί συνόλου 25.000.000 μετοχών.