ΕΤΕΜ: Ζημίες 13,4 εκ. ευρώ στα ενοποιημένα αποτελέσματα το α’ εξάμηνο

Οι ενοποιημένες πωλήσεις διαμορφώθηκαν σε € 40,5 εκ.

Σε ζημίες €13,4 εκ. διαμορφώθηκαν τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας του ομίλου ΕΤΕΜ για το α΄ εξάμηνο, έναντι ζημιών 5,6 εκ. το α΄ εξάμηνο 2013, όπως ανακοίνωσε σήμερα η εισηγμένη.

Οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου ΕΤΕΜ για το Α΄ εξάμηνο 2014 κινήθηκαν περίπου στα ίδια επίπεδα σε σχέση με το Α΄ εξάμηνο 2013 και διαμορφώθηκαν σε € 40,5 εκ. από € 40,1 εκ. αυξημένες κατά 1%. Αντίστοιχα, οι πωλήσεις της μητρικής εταιρίας διαμορφώθηκαν σε € 11 εκ. έναντι € 13 εκ., μειωμένες κατά 15,4%. Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα της μητρικής έχουν επιβαρυνθεί με έκτακτες προβλέψεις συνολικού ύψους € 10,1 εκ., ενώ το αντίστοιχο ποσό για τα ενοποιημένα αποτελέσματα ήταν € 8,5 εκ.

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA), διαμορφώθηκαν σε ζημίες € 9,1 εκ. έναντι ζημιών € 0,2 εκ. το Α΄ εξάμηνο 2013. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας της περιόδου διαμορφώθηκαν σε ζημίες € 13,4 εκ. έναντι ζημιών € 5,6 εκ. το Α΄ εξάμηνο 2013. Τέλος οι ενοποιημένες ζημίες ανά μετοχή για το Α΄ εξάμηνο 2014 ήταν € 0,4450 ανά μετοχή έναντι ζημιών € 0,1860 ανά μετοχή το αντίστοιχο διάστημα του 2013.