Στον όμιλο AIG περνά το 100% της «AIG ΕΛΛΑΣ AE»

Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού η συγκέντρωση για την απόκτηση του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου.

Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού η συγκέντρωση για την απόκτηση του συνόλου (100%) του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «AIG ΕΛΛΑΣ AE» από τον όμιλο AIG.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Τμήμα, με την υπ’ αριθ. 677/2019 απόφασή της, ενέκρινε ομόφωνα, κατ’ άρθρο 8 παρ. 3 του ν. 3959/2011, την από 30/10/2018 (αριθ. πρωτ. 6330) γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση που αφορά την απόκτηση του αποκλειστικού ελέγχου της εταιρείας με την επωνυμία «AIG ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» από τον Όμιλο AIG μέσω της εξαγοράς του συνόλου (100%) του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Με την απόφασή της, η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Τμήμα έκρινε ότι η ως άνω συγκέντρωση, η οποία αφορά πρωτίστως την ευρύτερη αγορά παροχής ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών υπηρεσιών, παρ’ ότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 6 Ν. 3959/201, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές στις οποία αφορά.

Σχετικά άρθρα