16

ΚΑΡΕΛΙΑ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΕ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Industry Ranking 10

ABOUT ΚΑΡΕΛΙΑ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΕ

ΒΑΣΕΙ ΜΕΡΜ ΚΠΤΦΑ: 25

Αποτελεί μια από τις σημαντικότερες καπνοβιομηχανίες της ΝΑ Ευρώπης, με παρουσία σε περισσότερες από 65 χώρες. Οι πωλήσεις της το 2015 ξεπέρασαν τα 16 δισεκατομμύρια τσιγάρα, ενώ η διεθνής δραστηριότητα αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 85% του συνολικού όγκου πωλήσεων.

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 223,03
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 8,6
EBITDA (εκ. ευρώ) 79,85
EBITDA (%) 11,5
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) -
Συνολικός δανεισμός (%) -