7

ΜΑΡΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Κατάταξη βάσει ΜΕΡΜ Πωλήσεων 2

ABOUT ΜΑΡΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε.

ΒΑΣΕΙ ΜΕΡΜ ΚΠΤΦΑ: 12

Αποτελεί όμιλο εταιρειών με δραστηριότητα στην εκκόκκιση βάμβακος, στην παραγωγή βαμβακέλαιου και βαμβακόπιτας και εμπόριο βάμβακος, δημητριακών και ζωοτροφών. Διαθέτει εκκοκκιστήρια στο Αχίλλειο Λάρισας και στη Λειβαδιά, καθώς και αποθηκευτικές εγκαταστάσεις στο Βόλο.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 62,60
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 42,3
EBITDA (εκ. ευρώ) 4,13
EBITDA (%) 34,7
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) 3,20
Συνολικός δανεισμός (%) -59,9