Change the World 2022

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
 • Επιμέλεια: Τάσος Ζάχος, Αναστασία Παρετζόγλου
 • Ρεπορταζ: Βασίλης Σαμούρκας, Ντόρα Σαμούρκα, Ιωάννα Θωμά
 • Επεξεργασία & Στατιστική Ανάλυση: KKS Advisors, A dss+ Company
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Για την αρχική επιλογή των πρωτοβουλιών (initiatives) των εταιρειών που αποτέλεσαν το δείγμα προς εξέταση για τη λίστα Change the World ελήφθησαν υπόψη τα εξής δύο κριτήρια:

a) Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας που πραγματοποιεί τη δράση να ξεπερνά τα 50 εκατ. ευρώ για το 2020.

b) Η πρωτοβουλία να έχει υλοποιηθεί μέσα στο 2021 ή το 2022 και να εντάσσεται σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες:

 1. Εκπαίδευση / έρευνα
 2. Οικονομική ανάπτυξη / χρηματοοικονομική ένταξη
 3. Περιβαλλοντικό αποτύπωμα
 4. Δημόσια υγεία / διατροφή
 5. Ανθρώπινα δικαιώματα / κοινωνική δικαιοσύνη

To Fortune κάλεσε τις εταιρείες να υποβάλουν τις πρωτοβουλίες τους βάσει των παραπάνω κριτηρίων. Οι πρωτοβουλίες αξιολογήθηκαν βάσει δημοσιευμένων πληροφοριών και στοιχείων που έστειλαν στο Fortune οι ίδιες οι εταιρείες. Από κάθε εταιρεία αξιολογήθηκε μία πρωτοβουλία, με στόχο την ανάδειξη των 20 καλύτερων δράσεων.

 

Μεθοδολογία και κριτήρια αξιολόγησης

Η μεθοδολογία και τα κριτήρια της έρευνας έχουν αναπτυχθεί από την KKS Advisors, σε συνεργασία με τον Γιώργο Σεραφείμ, καθηγητή του Harvard Business School, λαμβάνοντας υπόψη τα εξής:

 • Την προσέγγιση της αμερικανικής έκδοσης του Fortune για την αντίστοιχη λίστα,
 • Διεθνείς ακαδημαϊκές μελέτες και βέλτιστες πρακτικές για την εκτίμηση επιδράσεων (impact assessment),
 • Τρέχουσες εξελίξεις σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης και
 • Τα χαρακτηριστικά της ελληνικής αγοράς.

Ως αποτέλεσμα έχουν προσδιοριστεί 4 περιοχές αξιολόγησης με επιμέρους μετρήσιμα κριτήρια:

1) Μετρήσιμη κοινωνική επίδραση (55%): Αξιολογήθηκε το εύρος, η επαναληψιμότητα και η διάρκεια της επίδρασης της πρωτοβουλίας. Εξετάσθηκε ο βαθμός επίδρασης της συμμετοχής των ενδιαφερομένων μερών στην υλοποίηση της πρωτοβουλίας, αλλά και η φύση της επίδρασης αυτής (κατά πόσο αποτελεί έναυσμα για δημιουργία συστημικής αλλαγής).

2) Εταιρικά αποτελέσματα (20%): Αξιολογήθηκε το όφελος από την πρωτοβουλία για την εταιρεία και τους συνεργάτες της. Η συνεισφορά στα οικονομικά αποτελέσματα και η προστιθέμενη αξία για τους μετόχους αξιολογήθηκαν ως σημαντικότερα οφέλη σε σχέση με την ενίσχυση της φήμης της εταιρείας.

3) Εταιρική ενσωμάτωση (15%): Αξιολογήθηκε ο βαθμός ενσωμάτωσης της πρωτοβουλίας στη δραστηριότητα της εταιρείας, αλλά και η ύπαρξη στρατηγικής δέσμευσης της εταιρείας για στήριξη του πεδίου της πρωτοβουλίας.

4) Συμβολή στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (10%): Αξιολογήθηκε η συμβολή της πρωτοβουλίας της εταιρείας στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) που είναι πιο συναφείς με την Ελλάδα και τον κλάδο δραστηριοποίησης της εταιρείας. Για την αναγνώριση των SDGs που αποτελούν τη μεγαλύτερη πρόκληση για την Ελλάδα χρησιμοποιήθηκε η ετήσια έκθεση Sustainable Development Report 20221, σχετικά με την επίδοση των χωρών για την επίτευξη των SDGs. Για την επιλογή των σημαντικότερων SDGs για τον κλάδο δραστηριοποίησης της κάθε εταιρείας χρησιμοποιήθηκαν τα αποτελέσματα της σχετικής δημοσιευμένης έρευνας2 των Costanza Consolandi και Robert G. Eccles.

Σε συνέχεια της προηγούμενης χρονιάς, αξιολογήθηκε και ο βαθμός ενσωμάτωσης των θεμάτων ESG στη στρατηγική και λειτουργία των εταιρειών:

Επίδοση σε θέματα ESG (συν 20%): Βάσει ενός ειδικού ερωτηματολογίου αξιολογήθηκε ο βαθμός ενσωμάτωσης και διαχείρισης των θεμάτων ESG (περιβάλλοντος, κοινωνίας και εταιρικής διακυβέρνησης). H συμπλήρωση του ερωτηματολογίου λειτούργησε ως bonus στη συνολική βαθμολογία των πρωτοβουλιών των εταιρειών.

 

Επίδοση σε θέματα ESG

Τι έδειξε η έρευνα για τις πρακτικές των εταιρειών

Mε βάση τις φετινές απαντήσεις των ερωτηματολογίων από τις εταιρείες σχετικά με την ενσωμάτωση και τη διαχείριση θεμάτων ESG, στο πλαίσιο της λίστας Change the World, παρατηρήθηκε ότι ορισμένες πρακτικές υιοθετούνται από την πλειονότητα των εταιρειών, ενώ άλλες ενσωματώνονται μόνο σε μικρό αριθμό.

Αρχικά, στο σύνολό τους οι εταιρείες αναφέρουν ότι το διοικητικό συμβούλιο έχει την ευθύνη για θέματα ESG, καθώς επίσης και ότι η διοίκηση «επικοινωνεί» την επίδοση της εταιρείας σε αυτά τα θέματα στο διοικητικό συμβούλιο τουλάχιστον δύο φορές τον χρόνο.

Ακόμη, όλες οι εταιρείες που συμμετέχουν στη λίστα παίρνουν μέρος σε ενώσεις ή πρωτοβουλίες που προωθούν τη βιώσιμη ανάπτυξη και τα θέματα ESG.

Συγκριτικά με τα περσινά δεδομένα, οι εταιρείες εμφανίζονται βελτιωμένες σε θέματα όπως η ύπαρξη ειδικής δομής διακυβέρνησης που ασχολείται με την ESG στρατηγική, η καθιέρωση ESG πολιτικής, αλλά και η δημοσιοποίηση των εσόδων που προέρχονται από βιώσιμα προϊόντα ή/και υπηρεσίες. Επιπλέον, αύξηση παρατηρείται και στις εταιρείες που έχουν αναγνωρίσει ότι τα ESG θέματα είναι ουσιαστικά στην οικονομική τους ευημερία (financially material).

Ωστόσο, σε χαμηλά ποσοστά παραμένει ο αριθμός των εταιρειών που έχουν συνδέσει τις αμοιβές των στελεχών με την επίδοσή τους σε θέματα ESG, αλλά και των εταιρειών που έχουν θεσπίσει σαφείς και μετρήσιμους μακροπρόθεσμους στόχους ESG (> 5 έτη). Τέλος, σχετικά χαμηλά εμφανίζεται και το ποσοστό εταιρειών που λαμβάνει εξωτερική διασφάλιση για την επίδοσή τους σε θέματα ESG.

Να σημειωθεί ότι τα κριτήρια ESG δεν είναι απλώς µια τάση συνδεδεµένη µε τη βιώσιµη οικονοµική ανάπτυξη. Πάνω από όλα, είναι µια νέα εταιρική κουλτούρα που μεγιστοποιεί τα επίπεδα δέσµευσης των εργαζοµένων, ανοίγοντας νέα κανάλια επικοινωνίας µε πελάτες, προµηθευτές και, ευρύτερα, µε την κοινωνία.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΤΟΥΣ

Δείτε τη νέα λίστα του Fortune Greece με τις εταιρείες που πρωτοπορούν και αλλάζουν τον κόσμο.

H λίστα του Fortune Change The World αναδεικνύει τις εταιρείες που αλλάζουν τον κόσμο, αξιοποιώντας τα δημιουργικά εργαλεία του καπιταλισμού για να αντιμετωπίσουν τις αυξημένες ανάγκες της κοινωνίας, σε μια περίοδο κρίσιμων παγκόσμιων προκλήσεων και γεωπολιτικών αναταράξεων.

Φέτος, η έρευνα πραγματοποιήθηκε στη σκιά της ενεργειακής κρίσης, των πληθωριστικών πιέσεων, του πολέμου στην Ουκρανία, της επίμονης μάχης με την Covid-19 και του φόβου για ενδεχόμενη νέα πανδημία.

Οι 20 εταιρείες που πρωταγωνιστούν αποδεικνύουν έμπρακτα ότι ηγούνται με σκοπό: Ενισχύουν τις ψηφιακές δεξιότητες των εργαζομένων που επιτάσσει η νέα πραγματικότητα, είναι ευέλικτες, στηρίζουν όλα τα ενδιαφερόμενα μέλη, συνδράμουν τους κλάδους στους οποίους δραστηριοποιούνται, συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και γίνονται δύναμη θετικής αλλαγής και επιταχυντής προόδου, με στόχο τη συλλογική ευημερία, την ισότητα, τη δικαιοσύνη. Είναι εταιρείες που αλλάζουν τον κόσμο.

Οι 20 εταιρείες που ανέδειξε φέτος η έρευνα Change the World επιβάλλουν νέα πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης. Είναι επιχειρήσεις «σε εγρήγορση», που ελίσσονται, καινοτομούν, προσαρμόζονται με ταχύτητα στα νέα δεδομένα που δημιουργούν οι διαρκείς παγκόσμιες προκλήσεις και εφαρμόζουν τις υποσχέσεις τους μέσα σε ένα εξαιρετικά δύσκολο διεθνές πλαίσιο, με επίκεντρο τον πλανήτη και τον άνθρωπο.

«Βάζουν πλάτη» για την επίλυση προβληµάτων µέσω στρατηγικών βιώσιµης ανάπτυξης, συνδυάζοντας αρµονικά το κοινωνικό όφελος µε το επιχειρηµατικό κέρδος.

Σε µια κρίσιµη στιγµή της σύγχρονης Ιστορίας, που αντιµετωπίζουµε πρωτοφανείς παγκόσµιες προκλήσεις, ο εταιρικός σκοπός, η ταχύτητα στην ανάληψη δράσεων µε ισχυρό κοινωνικό αποτύπωµα, ο ψηφιακός µετασχηµατισµός, η ηθική στην εταιρική διακυβέρνηση, ο σεβασµός στο περιβάλλον και η αλληλεγγύη, αποτελούν αναγκαίες προϋποθέσεις, προκειµένου να βγουν οι επιχειρήσεις ενισχυµένες στη συνείδηση της κοινωνίας. Ο ρόλος του ιδιωτικού τοµέα είναι κρίσιμος και οι συνέργειες και συμπράξεις με την πολιτεία, είναι πιο αναγκαίες από ποτέ, καθώς αποτελούν µια υπερδύναµη για τη μακροχρόνια βιώσιµη ανάπτυξη και την κοινωνική ευημερία.

Το Fortune Greece, για πέμπτη συνεχή χρονιά, κατάρτισε τη λίστα Change the World, σε συνεργασία µε τη συµβουλευτική εταιρεία KKS Advisors, που εξειδικεύεται στη διαµόρφωση στρατηγικής, την αποτίµηση επιπτώσεων και την έρευνα σε θέµατα βιώσιµης επιχειρηµατικής καινοτοµίας. Στη φετινή έρευνα, η µετρήσιµη κοινωνική επίδραση, τα εταιρικά αποτελέσµατα, η συµβολή στους στόχους Βιώσιµης Ανάπτυξης και ο βαθµός ενσωµάτωσης και διαχείρισης των θεµάτων ESG από την κάθε εταιρεία είναι τα εργαλεία που οδήγησαν στην ανάδειξη των 20 πρωταγωνιστών, που ακολουθούν στις παρακάτω σελίδες του αφιερώματος.

Το άρθρο δημοσιεύεται στο νέο τεύχος του Fortune που κυκλοφορεί στις 2 Νοεμβρίου.

Οι εταιρείες είναι καταγεγραμμένες με αλφαβητική σειρά*

Change the World

COMPANY SECTOR
Accenture SERVICES
ACS/Quest Group SERVICES
Alpha Bank BANKING
Coca Cola Τρία Έψιλον FOOD & DRINK
Coca Cola Hellas FOOD & DRINK
Deloitte SERVICES
Dialectica SERVICES
efood SERVICES
Eurobank BANKING
KPMG SERVICES
Lidl RETAIL
L’Oréal RETAIL
Novartis PHARMACEUTICALS
Ten Brinke Group INDUSTRY
Vodafone TECHNOLOGY
AB Bασιλόπουλος RETAIL
ΜΕΓΑ INDUSTRY
OTE Group TECHNOLOGY
Όμιλος Ιατρικού Αθηνών SERVICES
Τράπεζα Πειραιώς BANKING