ΤOP 100: Οι μεγαλύτερες εταιρείες στην Ελλάδα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
 • Επιμέλεια: Τάσος Ζάχος, Κωνσταντίνος Παλαιολόγος
 • Επεξεργασία & Στατιστική Ανάλυση: ICAP CRIF
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Σημειώσεις

Ο πίνακας περιλαµβάνει τους 100 µεγαλύτερους οµίλους και εταιρείες βάσει κύκλου εργασιών για το 2022 που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Τα στοιχεία που παρατίθενται προέρχονται από την επεξεργασία των δηµοσιευµένων οικονοµικών καταστάσεων τόσο σε επίπεδο οµίλου (ενοποιηµένα στοιχεία), όσο και σε εταιρικό επίπεδο.

 • Για την κατάρτιση του πίνακα χρησιµοποιήθηκαν δεδοµένα από οικονοµικές καταστάσεις που έχουν δηµοσιευθεί έως τις 27/11/2023, τα οποία αφορούν τη διαχειριστική χρήση 2022. Τα στοιχεία χρησιµοποιήθηκαν όπως δηµοσιεύθηκαν, ενώ δεν έγιναν προσαρµογές σε περιπτώσεις χρήσεων µε διάρκεια διαφορετική των 12 µηνών.
 • Στον πίνακα εμφανίζονται οι εταιρείες ή όμιλοι ανεξάρτητα αν είναι εισηγμένες ή όχι στο Χ.Α.
 • Η µείωση των αρνητικών ΚΠΤΦΑ εµφανίζονται µε το πρόσηµο µείον µπροστά παρά το γεγονός ότι αναφερόµαστε σε θετική επίδοση.

Ορισμοί

 • Ο Κύκλος Εργασιών αναφέρεται στο αντίστοιχο µέγεθος όπως δηµοσιεύεται στις οικονοµικές καταστάσεις των εταιρειών. Στις περιπτώσεις τραπεζών, ο κύκλος εργασιών αφορά στο άθροισμα των  εσόδων από τόκους και εξομοιούμενα έσοδα, ενώ στις περιπτώσεις των ασφαλιστικών εταιρειών στο άθροισμα των εσόδων από καθαρά ασφάλιστρα όλων των κλάδων ασφαλίσεων καθώς και ασφαλιστικές προβλέψεις και έσοδα επενδύσεων. Στην περίπτωση των καπνοβιομηχανιών, ο εμφανιζόμενος κύκλος εργασιών περιλαμβάνει και το φόρο καπνού, ενώ στην περίπτωση του ομίλου ΟΠΑΠ
  αναγράφονται τα καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR).
 • Τα κέρδη προ φόρων, τόκων & αποσβέσεων (EBITDA) αναφέρονται στο αντίστοιχο µέγεθος όπως δημοσιεύεται στις οικονοµικές καταστάσεις των εταιρειών με εξαίρεση τις ασφαλιστικές εταιρείες (στην περίπτωση της Εθνικής Ασφαλιστικής αναγράφεται το συμβατικό EBITDA) και την Dixons South – East Europe AEBE για τις οποίες είναι κατά δήλωση.
 • Το Σύνολο Ενεργητικού αναφέρεται στο αντίστοιχο µέγεθος όπως δηµοσιεύεται στις οικονοµικές καταστάσεις των εταιρειών.
 • Τα ανωτέρω οικονοµικά µεγέθη σε περίπτωση οµίλων είναι ενοποιηµένα, ενώ σε περίπτωση εταιρείας αποτελούν εταιρικά µεγέθη.
 • Η στήλη Εισηγµένη στο ΧΑ αναφέρεται στη διαπραγµάτευση ή όχι των µετοχών των εταιρειών στην αγορά του Χρηµατιστηρίου Αθηνών.

Οι πρωταγωνιστές της ελληνικής οικονοµίας, οι κλάδοι που κατάφεραν να ξεχωρίσουν και οι παράγοντες που επηρέασαν τις οικονοµικές επιδόσεις των µεγαλύτερων επιχειρήσεων της χώρας.

*Tα οικονομικά αποτελέσματα αφορούν το 2022 και οι μεταβολές είναι σε σχέση με το 2021.

Κωνσταντίνος Παλαιολόγος
Manager, Economic Research & Sectorial Studies ΙCAP CRIF

Μετά τη μακρόχρονη οικονομική κρίση, από το 2017 η ελληνική οικονομία επέστρεψε σε θετικούς ρυθμούς μεταβολής του ΑΕΠ της. Συγκεκριμένα, το 2017 παρουσίασε αύξηση 1,1%, με την επόμενη διετία 2018-2019 να συνεχίζεται η ανοδική πορεία, με ανάπτυξη 1,7% και 1,9%, αντίστοιχα.

Η επιδημία COVID-19 που έπληξε την οικονομική δραστηριότητα παγκοσμίως είχε σημαντικές επιπτώσεις και στην ελληνική οικονομία το 2020. Ειδικότερα, το ΑΕΠ κατέγραψε μείωση κατά 9,3% το 2020, ενώ επανήλθε σε ανοδική τροχιά το 2021, καταγράφοντας ρυθμό μεγέθυνσης 8,4%. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το ΑΕΠ σε όρους όγκου ανήλθε το 2022 (2η εκτίμηση) σε 190,7 δισ. ευρώ, από 180,6 δισ. ευρώ το 2021 και 166,7 δισ. ευρώ το 2020. Παρά την ενεργειακή κρίση και τις συναφείς πληθωριστικές πιέσεις το 2022, η ελληνική οικονομία σημείωσε ανάπτυξη κατά 5,6% (από 5,9% στην 1η εκτίμηση), η οποία αποδίδεται στην έντονη ιδιωτική κατανάλωση, τη σημαντική επενδυτική δραστηριότητα και την ώθηση που δόθηκε από την ανάκαμψη του τουρισμού ιδίως κατά τη θερινή περίοδο. 

Παρατηρώντας τη  λίστα µε τους 100 µεγαλύτερους οµίλους και εταιρείες στην Ελλάδα, προκύπτουν τα παρακάτω:

Η πλειονότητα των επιχειρήσεων της λίστας (69 στον αριθμό) εµφανίζει θετική µεταβολή στα Κέρδη προ Τόκων, Φόρων και Αποσβέσεων (ΚΠΤΦΑ – EBITDA), ενώ μόλις 10 εταιρείες – όμιλοι παρουσιάζουν μείωση στον κύκλο εργασιών το 2022 σε σχέση με το 2021. Σημειώνεται ότι στη λίστα του 2022 ο ελάχιστος κύκλος εργασιών είναι περίπου 251,4 εκατ. όταν του 2021 ήταν 214,1 εκατ. ως αποτέλεσμα της ανάκαμψης της οικονομίας. Επίσης, αξίζει να αναφερθεί ότι στη φετινή λίστα εμφανίζονται 16 νέες εγγραφές, με επιχειρήσεις / ομίλους είτε να εμφανίζονται για πρώτη φορά είτε να έχουν εμφανισθεί σε παλαιότερες λίστες.  Η πρώτη τριάδα παραµένει στις ίδιες θέσεις κατάταξης το 2022 σε σχέση με το 2021, ενώ στην τέταρτη θέση ανεβαίνει η  ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ και στην πέμπτη θέση η ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΕ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ.

Εξετάζοντας αναλυτικά τους κλάδους δραστηριότητας, παρατηρείται ότι σε υψηλά επίπεδα κυμαίνονται τα ενοποιημένα έσοδα του κλάδου των τραπεζοασφαλειών. Στη λίστα, ο συγκεκριμένος κλάδος εκπροσωπείται από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες και πέντε ασφαλιστικές επιχειρήσεις – ομίλους. Για τις μεν τράπεζες η άνοδος του συνολικού κύκλου εργασιών ανήλθε στο 20,7%, για τις δε ασφαλιστικές η άνοδος διαμορφώθηκε σε 14,3%. Τούτο επιβεβαιώνεται και από την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών, σύμφωνα με τα στοιχεία της οποίας η ασφαλιστική παραγωγή αυξήθηκε κατά 4,2% το 2022 σε σχέση με το 2021. Την τελευταία τετραετία οι ανακατατάξεις-εξελίξεις στον ασφαλιστικό κλάδο, σε επίπεδο εξαγορών-συγχωνεύσεων, είναι καταιγιστικές.

Σημαντικός επίσης κλάδος σε επίπεδο ενοποιηµένου κύκλου εργασιών είναι και αυτός των σουπερμάρκετ, ο οποίος εκπροσωπείται στη λίστα από επτά εταιρείες-ομίλους. Ο εν λόγω κλάδος ενισχύεται από την άνοδο του πληθωρισμού. Το 2022 κατέγραψε αύξηση του συνολικού κύκλου εργασιών κατά 8,3%, σε αντίθεση με τα ΚΠΤΦΑ, τα οποία υποχώρησαν 8,4%. Σε πλήρη κινητικότητα βρίσκεται ο κλάδος, με τις μεγαλύτερες αλυσίδες να χαράσσουν επενδυτικά σχέδια με έμφαση στη δημιουργία νέων καταστημάτων, ανακαίνιση παλαιότερων, ψηφιακό εκσυγχρονισμό, επενδύσεις βιωσιμότητας και δημιουργία αποθηκευτικών χώρων, χωρίς να αποκλείονται ακόμα και πιθανές εξαγορές.

Η βιοµηχανία των φαρμάκων-καλλυντικών-απορρυπαντικών αποτελεί έναν από τους δυναμικότερους κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Και οι πέντε εταιρείες-όμιλοι της λίστας που εκπροσωπούν τον εν λόγω κλάδο εμφανίζουν αυξημένο Κύκλο Εργασιών (15,2%), ενώ τα ΚΠΤΦΑ αυξήθηκαν κατά 17,6% το 2022. Πρόκειται για έναν κλάδο που σημειώνει συνεχή αύξηση παραγωγής. Τα εργοστάσια που βρίσκονται εντός συνόρων μάλιστα κατόρθωσαν να αυξήσουν την αξία των παραγόμενων σκευασμάτων τους σε ποσοστό της τάξης του 16% σε σχέση με το 2021.

Ο κλάδος της εμπορίας καυσίµων εκπροσωπείται στη λίστα από έξι εταιρείες-ομίλους εµφανίζοντας σχεδόν διπλασιασμό του ενοποιημένου κύκλου εργασιών (96%) το 2022, ενώ ακόμη μεγαλύτερη ήταν η αύξηση στα EΒITDA σε σχέση με το προηγούμενο έτος (άνοδος 139,9%). Η άνοδος αυτή προέρχεται από τη μεγάλη άνοδο του μέσου όρου των τιμών του πετρελαίου, μετά το ξέσπασμα της ενεργειακής κρίσης, καθώς η εγχώρια ζήτηση καυσίμων σε ποσότητα παρουσίασε αύξηση 5,5% το 2022 σε σχέση με το 2021.

Σημαντικός κλάδος της ελληνικής οικονομίας είναι και αυτός της βιομηχανίας ειδών διατροφής-ποτών. Στον συγκεκριμένο κλάδο το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν λάβει χώρα πλήθος επιχειρηματικών συμφωνιών, με το επενδυτικό ενδιαφέρον να εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα αυξημένο. Στη λίστα εκπροσωπείται από οκτώ εταιρείες-ομίλους. Η αύξηση στον ενοποιημένο κύκλο εργασιών το 2022 ανήλθε στο ποσοστό του 27,9%, ενώ σε ακόμη υψηλότερα επίπεδα ήταν η άνοδος για τα συνολικά ΚΠΤΦΑ (35,7%) σε σύγκριση πάντα με το 2021.

Ανοδικά κινήθηκε ο κλάδος της ενέργειας, ο οποίος εκπροσωπείται από εννέα επιχειρήσεις. Η ενίσχυση του κλάδου συνδέεται με την άνοδο των ενεργειακών τιμών. Ο συνολικός κύκλος εργασιών σχεδόν διπλασιάστηκε το 2022 (αύξηση 96,4%), σε αντίθεση με τα EBITDA, τα οποία υποχώρησαν ελαφρά την ίδια χρονιά (3,4%).  O κλάδος της βιομηχανίας μεταλλικών προϊόντων εκπροσωπείται συνολικά από πέντε εταιρείες-ομίλους, οι επιδόσεις του οποίου ενισχύθηκαν σημαντικά το 2022 σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Ειδικότερα, σε ενοποιημένο επίπεδο, τόσο ο συνολικός κύκλος εργασιών του εν λόγω κλάδου όσο και τα ΚΠΤΦΑ διπλασιάστηκαν σε σχέση με το 2021 (άνοδος 107% και 98,9%, αντίστοιχα).  

Το προσχέδιο του Προϋπολογισμού για το 2024 (δημοσιεύτηκε τον Οκτώβριο του 2023) προβλέπει 3% ανάπτυξη το 2024 (από 2,3% το 2023), εναρμονισμένο πληθωρισμό 4%, αύξηση επενδύσεων 12,1% και μείωση της ανεργίας σε 10,6%. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη φθινοπωρινή της έκθεση αναβαθμίζει τις προβλέψεις για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας σε 2,4% το 2023 και 1,9% το 2024. Σημειώνεται ότι η εκτιμώμενη ανάπτυξη για το 2023 είναι η μεγαλύτερη μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών. Η ανάπτυξη αυτή οφείλεται και στην εφαρμογή του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και στην αγορά εργασίας. Σε ό,τι αφορά τον ονομαστικό πληθωρισμό, η Επιτροπή προβλέπει ότι στην Ελλάδα θα διαμορφωθεί στο 4,3% το 2023 και θα περιοριστεί σταδιακά στο 2,1% το 2025, καθώς η στενότητα στην αγορά εργασίας θα επιφέρει ανοδική πίεση στις τιμές. Σύμφωνα μάλιστα με τα τελευταία διαθέσιμα εποχικά διορθωμένα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το β’ τρίμηνο του 2023, βάσει των διαθέσιμων εποχικά διορθωμένων στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ., το ΑΕΠ σε όρους όγκου, παρουσίασε αύξηση κατά 1,3%, σε σχέση με το α’ τρίμηνο του 2023, ενώ σε σύγκριση με το β’ τρίμηνο του 2022 παρουσίασε αύξηση κατά 2,7%. Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη παρουσίασε αύξηση κατά 2,0% σε σχέση με το β’ τρίμηνο του 2022. Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά 9,7%, συγκριτικά με το β’ τρίμηνο του 2022. Τέλος, οι εξαγωγές και οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν οριακή άνοδο 0,1% και 0,6%, αντίστοιχα, το ίδιο διάστημα.

Ενδεικτικά, ο ελληνικός τουρισμός καταρρίπτει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, καθώς τόσο οι τουριστικές αφίξεις και κυρίως οι εισπράξεις, στο 9μηνο του 2023 ξεπέρασαν τα επίπεδα ολόκληρου του 2022, παρά την πίεση των καιρικών συνθηκών, των φυσικών καταστροφών και του πληθωρισμού. Επίσης, ανοδική σε ποσοστό της τάξης του 11% είναι η συνολική ασφαλιστική παραγωγή το 8μηνο του 2023 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2022, ενώ ενισχυμένος προβλέπεται ότι θα είναι για το 2023 και ο κλάδος των σουπερμάρκετ κυρίως λόγω πληθωρισμού.

Η ενεργειακή κρίση έχει πλέον διαδεχθεί την υγειονομική κρίση. Ενώ ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας συνεχίζεται, η οικονομία δεν μένει ανεπηρέαστη από την αύξηση του πληθωρισμού, την ανοδική πορεία του κόστους της ενέργειας και την αύξηση των επιτοκίων. Ανησυχία δημιουργούν και οι τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.  Απομένει να δούμε πώς το πληθωριστικό 2023 θα αποτυπωθεί στα αποτελέσματα των επιχειρήσεων. 

F100

[#] COMPANY SECTOR
1 Motor Oil OIL & ENERGY
2 Helleniq Energy OIL & ENERGY
3 ΔΕΗ OIL & ENERGY
4 Mytilineos INDUSTRY
5 ΔΕΠΑ OIL & ENERGY
6 Σκλαβενίτης FOOD & DRINK
7 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ INDUSTRY
8 Elinoil Helleniq OIL & ENERGY
9 Elvalhalcor INDUSTRY
10 ΟΤΕ SERVICES
11 Elpedison OIL & ENERGY
12 Eurobank BANKING
13 ΑΒ Βασιλόπουλος FOOD & DRINK
14 ΟΠΑΠ SERVICES
15 Alpha Bank BANKING
16 Τράπεζα Πειραιώς BANKING
17 Παπαστράτος RETAIL
18 Εθνική Τράπεζα BANKING
19 METRO Cash & Carry RETAIL
20 Aegean Airlines SERVICES
21 Καπνοβιομηχανία Καρέλια RETAIL
22 Aegean Oil OIL & ENERGY
23 Jet Oil OIL & ENERGY
24 Boehringer Ingelheim Hellas PHARMACEUTICALS
25 ΕΛΛΑΚΤΩΡ INDUSTRY
26 Quest Group SERVICES
27 Revoil OIL & ENERGY
28 Jumbo RETAIL
29 Μασούτης RETAIL
30 Ελληνικά Καλώδια INDUSTRY
31 NN Hellas SERVICES
32 ΔΕΔΔΗΕ OIL & ENERGY
33 Venetico Holdings FOOD & DRINK
34 Zeniθ OIL & ENERGY
35 Autohellas (Hertz) SERVICES
36 Dixons South RETAIL
37 Εθνική Ασφαλιστική SERVICES
38 Sidenor INDUSTRY
39 ETEKA OIL & ENERGY
40 Eurolife FFH SERVICES
41 Sekavin OIL & ENERGY
42 Sovel INDUSTRY
43 Coca – Cola 3E INDUSTRY
44 NOVA SERVICES
45 Attica RETAIL
46 Μύλοι Σόγιας FOOD & DRINK
47 ΠΕΝΤΕ Α.Ε. – Σούπερ Μάρκετ Γαλαξίας RETAIL
48 FOURLIS COMMERCE
49 ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός RETAIL
50 Ελληνικά Γαλακτοκομεία FOOD & DRINK
51 Νιτσιάκος FOOD & DRINK
52 Pfizer Ελλάς PHARMACEUTICALS
53 Public RETAIL
54 Generali – AXA SERVICES
55 Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών INDUSTRY
56 Σόγια Ελλάς FOOD & DRINK
57 Σωληνουργεία Κορίνθου INDUSTRY
58 Όμιλος Σαράντη RETAIL
59 Plaisio Computers RETAIL
60 Σφακιανάκης RETAIL
61 Interamerican SERVICES
62 Sunlight Group INDUSTRY
63 Πλαστικά Κρήτης INDUSTRY
64 Teleperformance Greece SERVICES
65 Avax INDUSTRY
66 Alumil INDUSTRY
67 Πλαστικά Θράκης INDUSTRY
68 Intralot SERVICES
69 Βιανέξ PHARMACEUTICALS
70 Nestle Ελλάς FOOD & DRINK
71 MARKET IN RETAIL
72 Aiglon RETAIL
73 Kosmocar RETAIL
74 Samsung Electronics TECHNOLOGY
75 ΕΥΔΑΠ OIL & ENERGY
76 FrieslandCampina Hellas RETAIL
77 ΠΡΟΣΥΦΑΠΕ PHARMACEUTICALS
78 Χαλυβουργία Ελλάδος INDUSTRY
79 Toyota Ελλάς RETAIL
80 Καταστήματα Αφορολόγητων Ειδών RETAIL
81 Δημητριακή Α.Ε. RETAIL
82 Κέντρο κινητής τηλεφωνίας TECHNOLOGY
83 ΤΙΤΑΝ INDUSTRY
84 Μούχαλης RETAIL
85 Ηρακλής INDUSTRY
86 ΑΔΜΗΕ OIL & ENERGY
87 Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά INDUSTRY
88 Προμηθέας Gas OIL & ENERGY
89 Αθηναϊκή Ζυθοποίια FOOD & DRINK
90 ΣΕΝΦΛΟΥΓΚΑ OIL & ENERGY
91 Ελληνικό – Ανάπτυξη αξιοποίησης και διαχείρισης ακινήτων INDUSTRY
92 Procter & Gamble Hellas RETAIL
93 Πέττας Ν. Παύλος OIL & ENERGY
94 Pharmathen PHARMACEUTICALS
95 GEN-I Athens SERVICES
96 ΣΙΔΜΑ INDUSTRY
97 VIPA Ελλάς SERVICES
98 ΚΑΥΚΑΣ RETAIL
99 Καραγιώργου Ν. Αφοί INDUSTRY
100 KALLAS INC FOOD & DRINK