4

ΔΕΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Εισηγμένη στο ΧΑΑ NAI
Διευθύνων Σύμβουλος Ζερβός Αρθούρος

ABOUT ΔΕΗ

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) είναι ελληνική κρατικά ελεγχόμενη εταιρεία παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος. Απασχολεί πάνω από 20.000 εργαζόμενους και της αντιστοιχεί το 62% περίπου του συνολικού κύκλου εργασιών του κλάδου παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου και νερού στη χώρα.

Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας ενισχύθηκαν σε 127,1 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2013 έναντι 22,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Τα προ φόρων κέρδη ανήλθαν σε 170,2 εκατ. ευρώ έναντι 52,5 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2012.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 5.985,22
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 8,6
Κέρδη Προ Φόρων (εκ. ευρώ) 95,40
Κέρδη προ φόρων (%) 211,2
EBITDA (εκ. ευρώ) 990.86
EBITDA (%) 27,1