ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πόρισμα για το «Ερρίκος Ντυνάν»: Τι αναφέρουν οι κυβερνητικοί βουλευτές για τα πολιτικά πρόσωπα

Óõíåäñßáóç ôçò ÅîåôáóôéêÞò ÅðéôñïðÞò ãéá ôç äéåñåýíçóç óêáíäÜëùí óôï ÷þñï ôçò Õãåßáò êáôÜ ôá Ýôç 1997- 2014 óõíåäñéÜæåé ìå èÝìá çìåñÞóéáò äéÜôáîçò:
ÓõæÞôçóç êáé ëÞøç áðüöáóçò ãéá äéïñéóìü ðñáãìáôïãíþìïíá ìå áíôéêåßìåíï ôçí åîÝôáóç ôùí ïéêïíïìéêþí áðïëïãéóìþí ôïõ ÊÅ.ÅË.Ð.ÍÏ. êáèþò êáé êÜèå Üëëïõ ðñüóöïñïõ óôïé÷åßïõ õðÜñ÷åé, óýìöùíá ìå ôïí óõíäõáóìü ôùí äéáôÜîåùí ôùí Üñèñùí 143 åð. ôïõ Êáíïíéóìïý ôçò ÂïõëÞò êáé 183, 187 ôïõ Êþäéêá ÐïéíéêÞò Äéêïíïìßáò, ÐáñáóêåõÞ 30 Ìáñôßïõ 2018. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁËÅÎÁÍÄÑÏÓ ÂËÁ×ÏÓ
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στη δημοσιότητα τα συμπεράσματα από τον ΣΥΡΙΖΑ, ενόψει της έναρξης της συζήτησης στη βουλή.