Οι αποφάσεις της Επιτροπής Ανταγωνισμού για την Ireon Investments Ltd.

Στην εταιρεία περνά ο έλεγχος των εταιρειών «Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος ΑΕ», «CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ» και « LAIKI FACTORS & FORFAITERS ΑΕ».

Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού η απόκτηση από την «IREON INVESTMENTS LTD» του αποκλειστικού ελέγχου των εταιρειών «Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος ΑΕ», «CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ» και « LAIKI FACTORS & FORFAITERS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ».

Συγκεκριμένα, ανακοίνωση της Επιτροπής αναφέρει τα εξής:

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε τμήμα, με την υπ’ αριθ.678/2019 απόφασή της, ενέκρινε ομόφωνα, κατ’ άρθρο 8 παρ. 3 του ν.3959/2011, την από 29/11/2018 (αριθ. πρωτ.7194) γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση που αφορά την απόκτηση του αποκλειστικού ελέγχου από την «IREON INVESTMENTS LTD» των μετοχών που αντιστοιχούν α) στο 97,08% του μετοχικού κεφαλαίου της «Επενδυτικής Τράπεζας Ελλάδος ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (IBG)» β) στο 94,52% του μετοχικού κεφαλαίου της «CPB ASSET MANAGEMENT» και στο γ) 100% του μετοχικού κεφαλαίου της «LAIKI FACTORS & FORFAITERS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ» μέσω της από 30.10.2018 Σύμβασης Αγοροπωλησίας Μετοχών με το πιστωτικό ίδρυμα «CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO.LTD»

Με την απόφασή της, η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε τμήμα έκρινε ότι η συγκέντρωση, η οποία αφορά πρωτίστως την ευρύτερη αγορά του τραπεζικού και χρηματοοικονομικού τομέα, παρ’ ότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του Ν. 3959/201, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές στις οποία αφορά.

Σχετικά άρθρα