ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Πάρτι» φοροδιαφυγής με λιμουζίνες στη Μύκονο

Ëéìïõæßíåò åôïéìÜæïíôáé ãéá ôçí áõñéáíÞ ôåëåôÞ ôçò áíÜëçøçò ôçò Ðñïåäñßáò ôçò ÅÅ áðü ôçí ÅëëÜäá, ÁèÞíá, ÆÜððåéï ÌÝãáñï, Ôñßôç 7 Éáíïõáñßïõ 2014.   ÁÐÅ ÌÐÅ/ÁÐÅ ÌÐÅ/ÏÑÅÓÔÇÓ ÐÁÍÁÃÉÙÔÏÕ ÁÐÅ ÌÐÅ/ÁÐÅ ÌÐÅ/ÏÑÅÓÔÇÓ ÐÁÍÁÃÉÙÔÏÕ

Εξ αφορμής της εφαρμογής του μέτρου κατά της φοροδιαφυγής στις επιχειρήσεις, ελεγκτές του υπ. Οικονομικών «ψάρεψαν» φοροφυγάδες στο νησί των ανέμων.