Fastest Growing Companies 2020

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
  • Επιμέλεια: Τάσος Ζάχος, Κωνσταντίνος Παλαιολόγος
  • Επεξεργασία & Στατιστική Ανάλυση: ICAP Group of Companies
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Η λίστα µε τις 30 ταχύτατα αναπτυσσόµενες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα προέκυψε λαµβάνοντας υπόψη επιχειρήσεις από όλους τους κλάδους της ελληνικής οικονοµίας (εξαιρουµένων των τραπεζών – ασφαλιστικών και του κλάδου εµπορίας καυσίµων), οι οποίες το 2019 εµφάνισαν Κύκλο Εργασιών τουλάχιστον €50 εκ.

Από αυτές, επιλέχτηκαν εταιρείες που την τετραετία 2016-2019 εµφάνισαν θετικά ΚΠΤΦΑ (EBITDA), ενώ εξαιρέθηκαν οι ζηµιογόνες σε µια ή περισσότερες χρήσεις. Επίσης, αποκλείστηκαν εταιρείες µε αρνητικούς ΜΕΡΜ Πωλήσεων και ΚΠΤΦΑ (EBITDA), καθώς και όσες εµφάνισαν υποχώρηση Πωλήσεων ή/και ΚΠΤΦΑ το 2019/18.

Προκειµένου να επιλεγούν και καταταχθούν οι εταιρείες, ακολουθήθηκαν τα εξής βήµατα:

• Επιλογή όσων εµφάνισαν µείωση του συνολικού δανεισµού (βραχυπρόθεσµος και µακροπρόθεσµος) για την περίοδο.

Στη συνέχεια, όσες απέµειναν, κατατάχθηκαν:

• βάσει του Μέσου Ετήσιου Ρυθµού Μεταβολής (ΜΕΡΜ) Πωλήσεων το 2016-2019.

• βάσει του Μέσου Ετήσιου Ρυθµού Μεταβολής (ΜΕΡΜ) ΚΠΤΦΑ (EBITDA) το 2016-2019.

Οι δύο παραπάνω κατατάξεις συνδυάστηκαν ώστε να προκύψουν οι 30 ταχύτατα αναπτυσσόµενες επιχειρήσεις.

Με δυνατές χρηματοοικονομικές επιδόσεις, σωστές επιχειρηματικές κινήσεις, εξωστρέφεια και μακροπρόθεσμη στρατηγική, οι 30 επιχειρήσεις της φετινής λίστας «θωρακίστηκαν» στην κρίση και μπορούν να ατενίζουν με αισιοδοξία το επιχειρηματικό μέλλον τους. Όπως κάθε χρόνο, αναδεικνύονται με τη μεθοδολογία και τα κριτήρια που εγκαθίδρυσε η αμερικανική έκδοση και εμφανίζουν αύξηση πωλήσεων και κερδών σε βάθος τριετίας ενώ, παράλληλα, μειώνουν τον δανεισμό τους.

Η ταυτότητα της λίστας

Παρατηρώντας τη φετινή λίστα, δυναµική είναι η παρουσία του κλάδου Ενέργεια – Νερό, ο οποίος εκπροσωπείται από τέσσερις εταιρείες, µεταξύ των οποίων η Εταιρεία Προµήθειας Αερίου Θεσσαλονίκης – Θεσσαλίας Α.Ε., που βρίσκεται στην πρώτη θέση της γενικής κατάταξης, καταλαµβάνοντας την πρώτη θέση βάσει ΜΕΡΜ πωλήσεων (318,8%) και τη δεύτερη βάσει ΜΕΡΜ EBITDA (134,8%).

Επίσης, η εταιρεία Διαχειριστής Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου Α.Ε. εµφανίζεται για πρώτη φορά και στη λίστα µε τις 100 µεγαλύτερες εταιρείες-οµίλους στην Ελλάδα. Οι επιδόσεις των εταιρειών του εν λόγω κλάδου σχετίζονται µε την ανάπτυξη του δικτύου φυσικού αερίου στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια.

Ένας εξίσου σηµαντικός κλάδος είναι αυτός της Ακίνητης Περιουσίας ο οποίος εκπροσωπείται µε τρεις εταιρείες συµπεριλαµβανοµένης της Redex Α.Ε., η οποία κατέλαβε τη δεύτερη θέση της γενικής κατάταξης, κατέχοντας την τρίτη θέση βάσει ΜΕΡΜ Πωλήσεων (41,4%) και την πέµπτη βάσει ΜΕΡΜ EBITDA (75,7%). Γενικά, οι εταιρείες του συγκεκριµένου κλάδου εµφάνισαν σηµαντική βελτίωση στα αποτελέσµατά τους, καθώς εκµεταλλεύονται µεγάλο αριθµό επαγγελµατικών ακινήτων.

Η εταιρεία Olympic Air Μονοπρόσωπη Α.Ε. Αεροπορικών Μεταφορών βρίσκεται στην τρίτη θέση της γενικής κατάταξης, καθώς  εµφανίζει τον υψηλότερο µέσο ρυθµό µεταβολής στα κέρδη της (168,6%). Η συνεχής άνοδος της τουριστικής κίνησης τα τελευταία έτη συνέβαλε θετικά στις δραστηριότητες της εταιρείας πριν από την έλευση της πανδηµίας.

Βελτιωµένες είναι και οι επιδόσεις της φαρµακευτικής βιοµηχανίας Boehringer Ingelheim Ελλάς Α.Ε., η οποία κατέλαβε την πέµπτη θέση της γενικής κατάταξης, καθώς αύξησε µεν τις πωλήσεις της κατά 36,5%, τη δε κερδοφορία της ακόµη περισσότερο (53,5%) την τετραετία, ως αποτέλεσµα της σηµαντικής διεύρυνσης του πελατολογίου της.

Η εταιρεία εµπορίας φαρµάκων Glaxosmithkline Μονοπροσωπη Α.Ε. συναντάται στην έβδοµη θέση της γενικής κατάταξης, αφού πέτυχε να αυξήσει τις πωλήσεις της κατά 30,9% και τα κέρδη της ακόµη περισσότερο (48,5%). Διακινεί στην Ελλάδα όλη την γκάµα των καταναλωτικών προϊόντων υγείας της µητρικής εταιρείας.

Σηµαντικές είναι οι επιδόσεις της εταιρείας Arivia AΒΕE, η οποία αύξησε την κερδοφορία της κατά 53,9%, καταλαµβάνοντας την έβδοµη θέση βάσει ΜΕΡΜ EBITDA, και την όγδοη θέση της γενικής κατάταξης, καθώς πρόκειται για εταιρεία µε εξαγωγικό προσανατολισµό.

Η εταιρεία Σαρακάκη Αδελφοί ΑΕΒΜΕ βρίσκεται στην τρίτη θέση µε βάση τον ρυθµό µεταβολής των Κερδών προ Φόρων – Tόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) και στην ένατη θέση της γενικής κατάταξης. Οι επιδόσεις της εταιρείας σχετίζονται µε την συνεχή άνοδο των πωλήσεων καινούργιων οχηµάτων στη χώρα µας τα τελευταία έτη.

Τέλος, η εταιρεία Υπηρεσία 800 – Τελεπερφόρµανς ΑΕΠΥ συναντάται στη δωδέκατη θέση της γενικής κατάταξης, καθώς τόσο ο µέσος ετήσιος ρυθµός αύξησης των πωλήσεών της όσο και των κερδών της (EBITDA) την τελευταία τετραετία κατέγραψαν αύξηση 29,8% και 29,1%, αντίστοιχα. Πρόκειται για εταιρεία µε ισχυρή παρουσία στον τοµέα παροχής τηλεφωνικών υπηρεσιών στην Ελλάδα.

F30

[#] COMPANY SECTOR
1 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. OIL & ENERGY
2 REDEX Α.Ε. SERVICES
3 OLYMPIC AIR Α.Ε. SERVICES
4 ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε SERVICES
5 BOEHRINGER INGELHEIM ΕΛΛΑΣ Α.Ε. PHARMACEUTICALS
6 LAMDA OLYMPIA VILLAGE Α.Ε. RETAIL
7 GLAXOSMITHKLINE Α.Ε. PHARMACEUTICALS
8 ARIVIA Α.B.E.E. FOOD & DRINK
9 ΣΑΡΑΚΑΚΗ, ΑΔΕΛΦΟΙ, Α.Ε.Β.Μ.Ε. COMMERCE
10 Ο.Τ.Ε. ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. SERVICES
11 ISQUARE Α.Ε. SERVICES
12 ΥΠΗΡΕΣΙΑ 800 -ΤΕΛΕΠΕΡΦΟΡΜΑΝΣ Α.Ε.Π.Υ SERVICES
13 LPC ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε OIL & ENERGY
14 SIEMENS HEALTHCARE Α.Β.Ε.Ε. COMMERCE
15 VICTUS NETWORKS A.E. SERVICES
16 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. SERVICES
17 GOLDAIR HANDLING Α.Ε. SERVICES
18 ΖΑΡΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. RETAIL
19 ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. SERVICES
20 TEMPO OPTIMUM MEDIA DIRECTION HELLAS Α.Ε. SERVICES
21 ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Σ INDUSTRY
22 ΔΕΣΦΑ Α.Ε.
23 ΧΗΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. INDUSTRY
24 F.G. EUROPE Α.Ε. COMMERCE
25 ΕΣΤΕ ΛΩΝΤΕΡ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. COMMERCE
26 LEASEPLAN HELLAS A.E. SERVICES
27 GREEN Α.Ε OIL & ENERGY
28 ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER Α.Ε. OIL & ENERGY
29 ΣΕΠ Α.Ε. SERVICES
30 ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε. INDUSTRY