Fastest Growing Companies in Greece: Όλη η λίστα για το 2022

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
  • Επιμέλεια: Τάσος Ζάχος, Κωνσταντίνος Παλαιολόγος
  • Επεξεργασία & Στατιστική Ανάλυση: ICAP CRIF
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Μεθοδολογία της λίστας

Η λίστα με τις 30 ταχύτατα αναπτυσσόμενες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα προέκυψε λαμβάνοντας υπόψη επιχειρήσεις από όλους τους κλάδους της ελληνικής οικονομίας (εξαιρουμένων του χρηματοπιστωτικού τομέα και του κλάδου εμπορίας καυσίμων), οι οποίες το 2021 εμφάνισαν Κύκλο Εργασιών τουλάχιστον €50 εκ.

Από αυτές, επιλέχτηκαν εταιρείες που την τετραετία 2018-2021 εμφάνισαν θετικά ΚΠΤΦΑ (EBITDA), ενώ εξαιρέθηκαν οι ζημιογόνες σε μια ή περισσότερες χρήσεις. Επίσης, αποκλείστηκαν εταιρείες με αρνητικούς ΜΕΡΜ Πωλήσεων και ΚΠΤΦΑ (EBITDA), καθώς και όσες εμφάνισαν υποχώρηση Πωλήσεων ή/και ΚΠΤΦΑ το 2021/20.

Προκειμένου να επιλεγούν και καταταχθούν οι εταιρείες, ακολουθήθηκαν τα εξής βήματα:
• Επιλογή όσων εμφάνισαν μείωση του συνολικού δανεισμού (βραχυπρόθεσμος και μακροπρόθεσμος) για την περίοδο.

Στη συνέχεια, όσες απέμειναν, κατατάχθηκαν:

• βάσει του Μέσου Ετήσιου Ρυθμού Μεταβολής (ΜΕΡΜ) Πωλήσεων το 2018-2021.
• βάσει του Μέσου Ετήσιου Ρυθμού Μεταβολής (ΜΕΡΜ) ΚΠΤΦΑ (EBITDA) το 2018-2021.

Οι δύο παραπάνω κατατάξεις συνδυάστηκαν ώστε να προκύψουν οι 30 ταχύτατα αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις.μενες επιχειρήσεις.

Αυτές είναι οι 30 ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες στην Ελλάδα για το 2022.

Παρατηρώντας τη φετινή λίστα, η φαρμακευτική εταιρεία ΦΑΡΑΝ ΑΒΕΕ βρίσκεται στην πρώτη θέση της γενικής κατάταξης με τον τρίτο υψηλότερο μέσο ρυθμό μεταβολής Κερδών προ Φόρων – Tόκων και Αποσβέσεων – EBITDA (90,8%) και τον πέμπτο μεγαλύτερο ρυθμό μεταβολής στον κύκλο εργασιών (30,2%) την περίοδο 2018-2021. Η συγκεκριμένη εταιρεία προσφέρει θεραπευτικές λύσεις σε ένα ευρύ φάσμα νοσημάτων.

Στη δεύτερη θέση της γενικής κατάταξης βρίσκεται η εταιρεία GILEAD SCIENCES ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ η οποία κατέλαβε την δεύτερη θέση βάσει του μέσου ρυθμού μεταβολής του κύκλου εργασιών της (52,7%) και την όγδοη θέση βάσει του μέσου ρυθμού μεταβολής στα EBITDA (57,5%). Πρόκειται για μια βιοφαρμακευτική εταιρεία με σημαντική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια.

Η εταιρεία ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΑΕΒΕ, στην τρίτη θέση της γενικής κατάταξης, κατέλαβε την έβδομη θέση βάσει του μέσου ρυθμού μεταβολής του κύκλου εργασιών της (26,1%) και την τέταρτη θέση βάσει του μέσου ρυθμού μεταβολής στα EBITDA (85,3%). Η εν λόγω εταιρεία αντιπροσωπεύει σημαντικούς ξένους οίκους στους κλάδους των γεωργικών, χωματουργικών και βιομηχανικών μηχανημάτων, επαγγελματικών οχημάτων και λιπαντικών.

Η εταιρεία ΕΛΕΜΚΑ ΑΕ κατέλαβε την τέταρτη θέση της γενικής κατάταξης, καθώς εμφάνισε την μεγαλύτερη συγκριτικά αύξηση στις πωλήσεις της κατά 67,7% την δε κερδοφορία της κατά 48,6% την τετραετία, ως αποτέλεσμα της σημαντικής διεύρυνσης των εργασιών της.

Στην πέμπτη θέση της γενικής κατάταξης συναντάμε την ISQUARE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ η οποία πέτυχε την τρίτη μεγαλύτερη άνοδο στον μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής του κύκλου εργασιών της (33%), ενώ η κερδοφορία της αυξήθηκε 47,7%. Πρόκειται για μια από τις ηγετικές εταιρείες του κλάδου εμπορίας ειδών τεχνολογίας στην Ελλάδα και την Κύπρο.

Η εταιρεία ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ συναντάται στην έκτη θέση και ειδικότερα στην 12η θέση βάσει μεταβολής του κύκλου εργασιών της (20,8%) και στην πέμπτη θέση (79,6%) βάσει της κερδοφορίας της (EBITDA). Πρόκειται για μια από τις ηγετικές εταιρείες του κλάδου εμπορίας και βιομηχανικής μεταποίησης χαλυβουργικών προϊόντων.

Στην έβδομη θέση της γενικής κατάταξης βρίσκεται η εταιρεία ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER ΑΕ, καθώς τόσο ο μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής των πωλήσεών της όσο και των κερδών της (EBITDA) την τελευταία τετραετία κατέγραψαν άνοδο 22,7% και 50,2% αντίστοιχα. Η εν λόγω εταιρεία δραστηριοποιείται στον κλάδο της ηλεκτρικής ενέργειας. Η εταιρεία ΙΣΜΑΗΛΟΣ, ΑΝΤ. ΑΕ, είναι όγδοη στη γενική κατάταξη, καθώς εμφάνισε συγκριτικά τη μεγαλύτερη άνοδο στην κερδοφορία της (204,6%), ο δε κύκλος εργασιών της αυξήθηκε 14,6%.

Δυναμική είναι η παρουσία του κλάδου της βιομηχανίας ειδών διατροφής με την ΝΟΜΙΚΟΣ ΔΕΛΤΑ ΑΒΕΚ (11η), και την ARIVIA ΑBEΕ (12η). Τέλος, ο κλάδος Εμπορίου Ηλεκτρολογικού – Ηλεκτρονικού Υλικού εκπροσωπείται από την GLOBALSAT ΑΕ στην 17η θέση και την NOVASTAR ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕ στην 18η θέση της γενικής κατάταξης. Οι εν λόγω εταιρείες εμφάνισαν ισχυρή ανάπτυξη την τελευταία 4ετία.

Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, Manager, Economic Research & Sectorial Studies ICAP CRIF

*Tα ποσά που ακολουθούν είναι σε εκατ. ευρώ και αφορούν την οικονομική χρήση του 2021
**ΜΕΡΜ: Μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής για πωλήσεις και EDITDA την τελευταία τριετία. 

Η λίστα με τις 30 ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες στην Ελλάδα για το 2022 δημοσιεύεται στο νέο τεύχος του Fortune Greece, που κυκλοφορεί 23/12 στα περίπτερα. 

F30

[#] COMPANY SECTOR
1 ΦΑΡΑΝ ΑΒΕΕ PHARMACEUTICALS
2 GILEAD SCIENCES ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. PHARMACEUTICALS
3 ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ, ΠΑΥΛΟΣ Ι., Α.Ε.Β.Ε. INDUSTRY
4 ΕΛΕΜΚΑ Α.Ε. INDUSTRY
5 ISQUARE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. TECHNOLOGY
6 ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ INDUSTRY
7 ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER Α.Ε. OIL & ENERGY
8 ΙΣΜΑΗΛΟΣ, ΑΝΤ., Α.Ε. RETAIL
9 ITX ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. RETAIL
10 ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε. OIL & ENERGY
11 ΝΟΜΙΚΟΣ, Δ., Α.Β.Ε.Κ. INDUSTRY
12 ARIVIA Α.B.E.E. FOOD & DRINK
13 ΜΟΝΩΤΕΖ Α.Β.Ε.Ε. RETAIL
14 ΚΙΑ ΕΛΛΑΣ Α.Β.&Ε.Ε. RETAIL
15 BASF HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Β.Ε.Ε. INDUSTRY
16 DSV ΕΛΛΑΣ A.E. INDUSTRY
17 GLOBALSAT Α.Ε. RETAIL
18 NOVASTAR ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. RETAIL
19 COSMOTE E-VALUE A.E. TECHNOLOGY
20 ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ, Χ., ΑΦΟΙ, Α.Ε.&Β.Ε. INDUSTRY
21 ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΙΓΑΡΕΤΤΩΝ RETAIL
22 ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ Α.Ε. RETAIL
23 ΚΑΟΥΣΗΣ, Α., Α.Ε. INDUSTRY
24 DAIKIN ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. INDUSTRY
25 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΕΤΡΟΣ, Α.Ε.&Β.Ε. INDUSTRY
26 DELL ΠΡΟΙΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. TECHNOLOGY
27 ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ ΤΖΕΝΕΡΑΛ ΧΟΣΠΙΤΑΛ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. SERVICES
28 ΒΙΑΝ Α.Ε. PHARMACEUTICALS
29 ΓΙΟΤΟΥΝ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. INDUSTRY
30 ΕΛΒΙΑΛ Α.Ε. INDUSTRY